THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EFFECT OF SPORTS ON LIFE SKILLS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS AND STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
(ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE SPORUN YAŞAM BECERİLERİNE ETKİSİ İLE ÖĞRENCİLERİN DERS DIŞI ETKİNLİKLERE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ )

Author : Tebessüm AYYILDIZ DURHAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 332-377
59    54


Summary

The aim of this study is to examine the interaction of measurement tools with various variables and among themselves by determining the effect of sports on life skills of secondary school students and the students' attitudes towards extracurricular activities. 291 secondary school students who were selected with the convenience sampling method participated in the study, and the data belonging to the study group were collected with the "Student Attitude Towards Extracurricular Sports Activities" scale and "The Effect of Sports on Life Skills" scales. Descriptive statistics, independent sample t test, one-way analysis of variance ANOVA, post hoc tests and Pearson correlation analysis were used in the analysis of the data. Research findings revealed that female participants, 10-year-olds, volleyball players and students participating in sports activities 4 times a week showed higher scores compared to other groups. On the other hand, a moderate positive relationship was found between the effect of sports on life skills and attitude towards extracurricular sports activities. It was determined that the attitude towards extracurricular sports activities significantly predicted the effect of sports on life skills. As a result, it can be said that secondary school students' attitudes towards extracurricular sports activities are effective tools in developing life skills together with participation in sports.Keywords

Sports, life skills, extra-curricular activity, attitudeAbstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinde sporun yaşam becerilerine etkisini ve öğrencilerin ders dışı etkinliklere yönelik tutumunu belirleyerek, ölçüm araçlarının çeşitli değişkenler ile ve kendi aralarında olan etkileşimini incelemektir. Çalışmaya kolayda örneklem yöntemi ile seçilen, ortaokul düzeyinde öğrenim gören 291 öğrenci katılmış, çalışma grubuna ait veriler ise “Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Öğrenci Tutum” ölçeği ve “Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi” ölçekleri ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ANOVA, post hoc testleri ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları kadın katılımcıların, 10 yaş grubunun, voleybolcuların ve haftalık 4 kez sportif etkinliklere katılan öğrencilerin diğer gruplara oranla daha yüksek puanlar ortaya koydukları belirlenmiştir. Diğer yandan sporun yaşam becerilerine etkisi ve ders dışı sportif etkinliklere yönelik tutum arasında pozitif yönlü orta düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. Ders dışı sportif etkinliklere yönelik tutumun, sporun yaşam becerilerine etkisini anlamlı biçimde yordadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin ders dışı sportif etkinliklere yönelik tutumlarının, spora katılım ile birlikte yaşam becerilerini geliştirmede etkili aracı olduğu söylenebilir.Keywords

Spor, yaşam becerileri, ders dışı etkinlik, tutum