THE EFFECT OF FLEXIBLE SHIFT ON MOTIVATION AND ORGANIZATIONAL CLIMATE IN THE COURSE OF THE COVID-19 PANDEMIC
(PANDEMİ SÜRECİNDE ESNEK ÇALIŞMANIN ÖRGÜT İKLİMİ VE MOTİVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ )

Author : Aysel KIZILKAYA NAMLI  , Mehmet Akif YÜCEKAYA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 25-59
49    79


Summary

This study has been performed in an effort to specify the effect of flexible working conditions on motivation and organizational climate, using one of the qualitative methods, the phenomenological pattern. The data gathered as a result of the research went through a descriptive content analysis mostly employed in qualitative research methods. The subjects are comprised of 20 employees working in Tunceli Youth and Sports Office selected via simple random sampling. In accordance with the results of the research, almost all of the subjects reported that they were content with the organizational atmosphere in the workplace during the pandemic. Managers were reported to be the prime reason for the unfavorable appraisal of the organizational climate by the subjects, whereas their intimate relations and interactions between each other had something to do with the positive interpretation. According to the subjects of the study, what caused the internal motivation during the flexible shift was their love for their jobs, while such reasons as formal procedures, psychological conditions and fatigue were reported to be responsible for the impairing internal motivation. On the other hand, the motive behind the external motivation was the managerial support and favorable physical conditions, while maltreatment by colleagues and rebuking managers were the spoilers of the external motivation. According to the results of the research, it was concluded that flexible working during the pandemic process did not affect the organizational climate and motivation of the employees of the Provincial Directorate of Youth and Sports in general negatıvely, the employees of the Provincial Directorate of Youth and Sports had a positive climate and their motivation was high.Keywords

Covid-19 pandemic, Flexible shift, Motivation, Organizational ClimateAbstract

Bu araştırma pandemi sürecinde esnek çalışmanın örgüt iklimi ve motivasyon üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinde sıklıkla kullanılan betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 20 personel oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre pandemi sürecinde esnek çalışma programına geçen gençlik ve spor il müdürlüğü çalışanlarının tamamına yakını örgüt ikliminden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Çalışma ortamındaki iş arkadaşlarıyla olan ilişkileri ve samimi ilişkiler örgüt iklimini olumlu olarak değerlendirmelerine neden olurken; kurumdaki idarecileri örgüt iklimini olumsuz olarak değerlendirmelerine sebep olmuştur. Araştırmaya katılanlar pandemi sürecinde esnek çalışma programında içsel motivasyonu sağlayan kaynağın işini sevmek olduğunu belirtirken; içsel motivasyonu bozan durumlar olarak resmi prosedürler, psikolojik durum ve yorgunluk gibi çeşitli sebepleri ileri sürmüşlerdir. Bu süreçte dışsal motivasyon kaynağı olarak yönetici desteği ve ortamdaki fiziksel şartların iyi olması belirtilirken; dışsal motivasyonu bozan durumlara iş arkadaşlarının kötü tutumu yöneticilerin hata araması gibi sebepler belirtilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre pandemi sürecinde esnek çalışmanın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının örgüt iklimi ve motivasyonunu genel olarak olumsuz etkilemediği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının olumlu bir iklime sahip olduğu ve motivasyonlarının yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords

Pandemi süreci, Esnek çalışma, Motivasyon, Örgüt iklimi