EXAMINING THE JOB PERFORMANCES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS REGARDING THE PHYSICAL ACTIVITY LEVELS AND INDIVIDUAL VARIABLES
(BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN İŞ PERFORMANSLARININ FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE BİREYSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ )

Author : Muhammet KUSAN  , Hasan Erdem MUMCU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 1806-1831
    


Summary

This study was conducted in order to examine the job performances of physical education and sports teachers regarding the physical activity levels and individual. The study was conducted with 255 physical education teachers (172 male, 83 female) working in public schools of the Ministry of National Education in Samsun. In the research, the International Physical Activity Assessment Questionnaire (IPAQ) and the job performance scale developed by Sigler and Pearson (2000) were used to measure the job performance of the employees. Measurements for the study were conducted by visiting teachers' schools and interviewing on a voluntary basis. It was found that there was a statistically significant difference between the mean scores of physical activity, seniority year and departments of the participants. According to this, it was found that the job performance score of the individuals with high physical activity status was significantly higher; The average job performance score of individuals with a seniority of 6-10 years is significantly higher than those with a seniority of 0-5 years; It is seen that the average job performance score of the graduates of the coaching department is significantly lower than the graduates of the department of teaching and management. When the physical activity status of the individuals participating in the study is considered as low and high individuals separately, it is seen that there is no statistically significant difference between the job performance score median in terms of gender, education, age, marital status, seniority year, working time and the departments they graduated from. As a result, it was found that 50,98% of physical education teachers were physically active and 49,02% were low.  Keywords

Physical activity, job performance, physical education, teacherAbstract

Bu araştırma beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş performanslarının fiziksel aktivite düzeyi ve bireysel değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Samsun ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapan 255 (172 erkek, 83 kadın) beden eğitimi öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma’da öğretmenlerin fiziksel aktivite seviyelerini belirleyebilmek için, Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (IPAQ) ve İş görenlerin hissettikleri iş performansını ölçebilmek için Sigler ve Pearson (2000), tarafından geliştirilen iş performansı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma için yapılan ölçümler öğretmenlerin okulları ziyaret edilerek gönüllülük esasına dayanacak bir şekilde yüz yüze görüşülerek yapılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin fiziksel aktivite durumları, kıdem yılı ve bölümleri bakımından iş performansı puan ortancaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Buna göre fiziksel aktivite durumu yüksek olan bireylerin iş performansı puanı anlamlı seviyede daha yüksek olduğu; kıdem yılı 6-10 yıl olan bireylerin iş performansı puan ortancası, kıdem yılı 0-5 yıl olan bireylere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu; antrenörlük bölümü mezunlarının iş performansı puan ortancası, öğretmenlik ve yöneticilik bölümü mezunlarına göre anlamlı düzeyde daha düşük olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan bireylerin fiziksel aktivite durumları, düşük ve yüksek olan bireyler olarak ayrı ayrı ele alındığında cinsiyet, eğitim, yaş, medeni durum, kıdem yılı, çalışma süresi ve mezun oldukları bölümler bakımından iş performansı puan ortancaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak beden eğitimi öğretmenlerinin %50,98’inin yüksek, %49,02’sinin ise düşük düzeyde fiziksel olarak aktif oldukları tespit edilmiştir.Keywords

Fiziksel aktivite, iş performansı, beden eğitimi, öğretmen.