ANALYZING THE ATTITUDE TOWARDS PHYSICAL EDUCATION LESSON AND ACADEMIC MOTIVATION AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS
(LİSE ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE AKADEMİK MOTİVASYONUN İNCELENMESİ )

Author : Neslişah Aktaş Üstün    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 1690-1713
    


Summary

Present study aimed to examine the attitudes towards physical education lesson and academic motivation of high school students. The study was designed as a cross-sectional quantitative study. 211 high school students from Hatay participated in the study. The participants were chosen according to convenience sampling method. The data were collected by using "Attitude scale towards physical education lesson" and "Academic motivation scale". The data were analyzed with SPSS 23 Package Program and descriptive statistics were given as Mean and Standard Deviation. Independent samples t test was used between groups in paired comparisons. Partial correlation analyzes were applied to examine the relationship between the variables. As a conclusion, present study showed that male students and students participated in inter-school competitions had higher attitudes towards physical education lesson and external regulation than other students, on the other hand female students and students who had never competed in inter-school competitions were more amotivated. Besides, as the attitude towards physical education lesson increases, academic motivation increases and amotivation decreases in both males and females. Özel isimler hariç diğer anahtar kelimelerin tamamı küçük harfle yazılmalıdır.Keywords

Physical education, sports, attitude, academic motivationAbstract

Mevcut çalışma lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ve akademik motivasyonlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırması şeklinde desenlenmiştir. Çalışmaya Hatay ilinde öğrenimlerine devam eden ve kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 211 lise öğrencisi katılmıştır. Çalışmada veriler “Beden eğitimi dersine yönelik tutum ölçeği” ve “Akademik motivasyon ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 23 Paket Program Kullanılmış olup, tanımlayıcı istatistikler ortalama ve standart sapma şeklinde verilmiştir. İkili karşılaştırmalarda gruplar arası bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Kavramlar arasındaki ilişkinin incelenmesinde ise Kısmi korelasyon analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak mevcut çalışma erkek öğrencilerin ve okul takımlarında yarışan öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının ve dışsal akademik motivasyonlarının daha yüksek olduğunu, kız öğrencilerin ve okul takımlarında hiç yarışmamış öğrencilerin ise daha fazla motivasyonsuzluk yaşadığını göstermiştir. Ayrıca hem kız hem de erkek öğrencilerde beden eğitimi dersine yönelik tutum arttıkça akademik motivasyonda artmakta, motivasyonsuzluk ise azalmaktadır.Keywords

Beden eğitimi, spor, tutum, akademik motivasyon