VALUES IN JACK LONDON’S NOVEL BY MARTIN EDEN
(JACK LONDON’IN MARTİN EDEN ROMANINDA DEĞERLER )

Author : Şahin Şimşek    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 2220-2253
    


Summary

Societies transfer their cultures, beliefs and values to every single individual through education. They also aim to transfer this cultural background to posterity in order to contribute to future generations’ prosperity. Classic literature can be used for both teaching values and transferring them to future generations. In the process of learning values, parents and teachers can enable youth to learn, gain and strengthen values through the joy of literature by encouraging them to read certain books. The aim of this project is to determine the values in Jack London's novel Martin Eden and to reveal how these values are processed. In this project, qualitative data analysis method is used, and the data found is interpreted with content analysis. Literature is a versatile form of art that shapes a person’s life by entering their field of thoughts and feelings, teaches them aesthetic pleasure and shows them the details of life. In order to benefit from this versatility of literature, children and youth can be advised to read certain books. In value education, teaching values by instructing texts which contain values is substantial. Benefiting from both literary devices’ aesthetic pleasure and their national and international values is possible. In Martin Eden, which involves Jack London’s real-life experiences, core human values such as love, the will to learn, determination, diligence, success, kindness and fidelity is merged in the novel’s plot through protagonist Martin Eden’s mannerisms. Universal values can be conveyed to readers by classical literature which is the common heritage of the world. Martin Eden is a story of self-realization, so to speak. It is an example of “If you want it, you can do it”. The novel can motivate its reader and inspire them to be a hardworking and successful person.Keywords

Jack London, Martin Eden, value, value education.Abstract

Değerler, iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın, yapılması gerekenle kaçınılması gerekenin farkına varılması hususunda bireye yardımcı olan, bireyin kendisiyle ve toplumla barışık yaşamasını sağlayan kabullerdir. Toplumlar, eğitim yoluyla kültürlerini, inançlarını, değerlerini toplumun her ferdine aktarırlar. Gelecek nesillerinin refahı için bu birikimi bir taraftan da gelecek nesillere aktarmanın çabası içinde olurlar. Klasikleşmiş eserler hem değerlerin kazandırılmasında hem de gelecek nesillere aktarılmasında kullanılabilir. Değer edindirme sürecinde ebeveynler, öğretmenler, serbest okuma etkinliği olarak çocuklara, genç bireylere belirli kitapları okumalarını tavsiye ederek, edebiyatın hazzı içerisinde değerlerin öğrenilmesine, edinilmesine, pekiştirilmesine imkân sağlayabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı Jack London’ın Martin Eden romanındaki değerleri tespit etmek ve bu değerlerin nasıl işlendiğini ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden, doküman inceleme tekniği kullanılmış, elde edilen veriler içerik analizi ile yorumlanmıştır. Edebiyat, ferdin duygu ve düşünce dünyasına nüfuz ederek hayatını olumlu yönde şekillendiren, ona estetik hazzı öğreten, yaşamın ayrıntılarını gösteren çok yönlü bir sanattır. Edebiyatın bu çok yönlü etkisinden faydalanmak için çocuklara, gençlere değer edinme sürecinde belli başlı eserler tavsiye edilebilmektedir. Değerler eğitiminde değer ihtiva eden metinlerin okutulması yoluyla değer kazandırma önemli bir yer tutmaktadır. Edebî eserlerin hem estetik zevkinden hem de içerdiği ulusal ve evrensel değerlerden yararlanmak mümkündür. Jack London’ın kendi hayatından izler taşıyan Martin Eden romanında, sevgi, öğrenme isteği, azim, çalışkanlık, başarı, iyilik ve vefa gibi temel insani değerler ana karakter Martin Eden’in hayata bakışı, davranışları ve ilişkileri üzerinden roman kurgusuna yedirilmiştir. Dünya kültürünün ortak eserleri olan klasik edebiyat eserleri ile evrensel değerlerin okuyucuya aktarımı yapılabilir. Martin Eden romanı adeta bir kendini gerçekleştirme hikâyesidir. İnsan isterse neler yapabilire bir örnektir. Roman, okuyucusunu motive edip ona iyi, çalışkan ve başarılı insan olma konusunda ilham verebilir.Keywords

Jack London, Martin Eden, değerler, değer eğitimi.