LEADERSHIP MAP OF SEVEN COUNTRIES ACCORDING TO TALIS 2018
(TALIS 2018’E GÖRE YEDİ ÜLKENİN LİDERLİK HARİTASI )

Author : Ramazan ATASOY  , Ömür ÇOBAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 2166-2193
    


Summary

Policy-makers and the public are demanding information about how countries’ educational Policy-makers and the public are demanding information about how countries’ educational systems and schools improve school outcomes as well as ensuring student achievement. They have started to pay attention to national and international exams in measuring student success and making comparisons among countries to see the whole picture of their country in education. In this context, we will discuss cultural, and societal contexts and their influence on various leadership roles (distributed, instructional, transactional and transformational leadership styles), behaviors, and practices. Then, we will provide a map of how the distribution of school leadership is in seven countries (Finland, Japan, Korea, Singapore, Sweden, Turkey, and USA). Finally, we will debate what differences among the leadership styles of seven countries. For this purpose, we used cluster analysis technique. Participants consisted of 1166 school principals in lower secondary schools (ISCED 2) in seven countries. We find out the distribution of distributed leadership in Cluster 1 and it consists mostly of Turkish, American and Finnish principals, respectively. In other words, we implied that Turkish, American and Finnish school principals have similar aspects in this Cluster 1. In Clusters 2, Turkish, Korean, American and Swedish school principals have similar characteristics. Especially, Korean and Turkish school principals are come forward. In Cluster 3, we have the distribution of Swedish and Singaporean school principals is similar. Cluster 4 shows that the largest portion is belonging to Japanese principals. To sum up, the study expressed that leadership styles in different countries clustered in various ways because of individual, national and international cultural and social values. For this reason, we recommended that beyond the leadership styles of countries, researchers should also focus on individual, national and international cultural and social codes.Keywords

Distributed leadership, instructional leadership, transactional leadership, transformational leadership, TALIS 2018.Abstract

Politika yapıcılar ve kamuoyu, ülkelerin eğitim sistemlerinin ve okullarının etkililiğini nasıl daha iyi hale getirmesi gerektiğini ve öğrenci başarısını nasıl artırdığını verilerle görmek istemektedirler. Bu nedenle, adı geçen aktörler öğrencilerin başarısını ölçmede ulusal ve uluslararası sınavlara dikkat etmeye ve eğitimde ülkelerinin bütün resmini görebilmek için ülkeler arası karşılaştırmalar yapmaya başlamışlardır. Bu bağlamda, bu çalışmada kültürel ve toplumsal bağlamları ve bunların çeşitli liderlik rolleri (dağıtılmış, öğretimsel, işlemsel ve dönüşümsel liderlik stilleri), davranışlar ve uygulamalar üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ardından, yedi ülkede (Finlandiya, Japonya, Kore, Singapur, İsveç, Türkiye ve ABD) okul liderliğinin dağılımının nasıl olduğuna dair bir harita sunulmuştur. Son olarak, yedi ülkenin liderlik tarzları arasında ne gibi farklılıklar olduğu ortaya konulmuştur. Bunlar, grup sayısı hakkında herhangi bir ön teori olmaksızın gözlemleri veya vakaları gruplara ayırmak için bir keşif yöntemi olan küme analizi tekniği ile yapılmıştır. Katılımcılar, yedi ülkedeki (Finlandiya [147], Japonya [195], Kore ([145], Singapur [165], İsveç [161], Türkiye [192]) ve Birleşik Devletler'deki ortaokullarda (ISCED 2) TALIS 2018 okul anketine cevap veren 1166 okul müdüründen oluşmaktadır. Dağıtımcı liderliğin dağılımını 1. Küme'de bulduk ve bu liderlik türünde sırasıyla Türk, Amerikan ve Finli müdürlerin ön plana çıktığı görülmüştür. Diğer bir deyişle, bu 1. Küme'de dağıtımcı liderlik özellikleri olarak Türk, Amerikan ve Fin okul müdürlerinin benzer yönleri olduğu tespit edilmiştir. 2. Küme'de, Türk, Koreli, Amerikalı ve İsveçli okul müdürlerinin benzer özelliklere sahip olduğu görüşlmüştür. Bu kümede özellikle Koreli ve Türk okul müdürleri öne çıkmaktadırlar. Küme 3'te İsveçli ve Singapurlu okul müdürlerinin dağılımının benzer olduğu saptanmıştır. 4. Küme, en büyük kısmın Japon müdürlere ait olduğunu göstermektedir.Keywords

Dağıtımcı liderlik, öğretimsel liderlik, etkileşimci liderlik, dönüşümcü liderlik, TALIS 2018.