PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ OPINIONS REGARDING THE USE OF CARTOONS AND ANIMATIONS IN LIFE SCIENCE EDUCATION
(SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON KULLANIMI )

Author : Bayram Tay  , Şule Aslan, Şükran Uçuş Güldalı  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 2113-2165
    


Summary

This study aims to find out primary school teachers’ opinions about the use of cartoons and animations in life science lesson. In accordance with this purpose, case study design from qualitative research models is used. The research data are collected through group discussions in five sessions. The data of the research, which uses criterion sampling from purposive sampling methods, are elicited from 29 primary school teachers who currently teach life science lesson. The data collected for the research are content-analyzed with Maxqda. Primary school teachers are found to have been using cartoons and animations for various purposes such as to visualize the subject, to enhance retention in students, to concretize the subject, to increase the attention span, to enable knowledge transfer, to keep the teaching process up-to-date, to support the teaching process, to provide a model and also as a method and technique. Primary school teachers stated that cartoons and animations that are intended to be used in life sciences lesson should feature special heroes and be attention-grabbing, thematic, eye-catching and intriguing in addition to being suitable for the level of students, individual differences, multiple intelligence theory, acquisitions, culture, reality and national notions. Primary school teachers stated that the following points should be paid attention to when using cartoons and animations: messages should be clear, content should be in line with the objectives and goals of the lesson and they should be designed appropriately to give national and moral values as well. In this study, primary school teachers drew attention to some aspects related to the use of cartoons and animations. In this context, professional trainings can be organized for teachers in order to improve primary school teachers’ competencies and skills in terms of using cartoons and animations.Keywords

Animation, cartoons, life science, primary school teachers.Abstract

Bu çalışma hayat bilgisi dersinde çizgi film ve animasyon kullanımına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç çerçevesinde çalışmada nitel araştırma modellerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri beş oturumdan oluşan odak grup görüşmeleri yoluyla elde edilmiştir. Amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yönteminin kullanıldığı bu çalışmada hayat bilgisi dersini yürütmekte olan toplam 29 sınıf öğretmeninden veriler toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve verilerin analizi için Maxqda programından faydalanılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersinde çizgi filmler ve animasyonları; konuyu görselleştirmek, kalıcılığı sağlamak, konuyu somutlaştırmak, dikkat çekmek, dikkat sürelerini artırmak, bilginin transferini sağlamak, anlatımı güncel kılmak, anlatımı desteklemek, yöntem ve teknik olarak kullanmak, model oluşturmak gibi amaçlarla kullandıkları belirlenmiştir. Sınıf öğretmenleri hayat bilgisi dersinde kullanılacak çizgi filmler ve animasyonların; dikkat çekici, özel kahramanları içeren, temalı, ilgi çekici, merak uyandırıcı, öğrenci seviyesine, bireysel farklılıklara, çoklu zekâya, kazanımlara, kültüre ve gerçeğe uygun ve de milli olmalı gibi özellikleri olması gerektiğini belirtmişlerdir. Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersinde çizgi film ve animasyon kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları; verilen mesajların açık, içeriğin dersin hedefine ve amacına uygun, milli ve manevi değerleri kazandıracak şekilde olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu çalışmada sınıf öğretmenleri çizgi film ve animasyon kullanımına ilişkin bazı durumlara dikkat çekmişlerdir. Bu kapsamda sınıf öğretmenlerine çizgi film ve animasyon kullanımına ilişkin yetkinliklerini ve becerilerini geliştirmek üzere profesyonel eğitimler düzenlenebilir.Keywords

Animasyon, çizgi film, hayat bilgisi, sınıf öğretmenleri.