WHAT DO YOU THINK THIS APPROACH OR METHOD SAYS? OPINIONS OF TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ KNOWLEDGE LEVELS OF LANGUAGE TEACHING APPROACHES AND METHODS
(SENCE BU YAKLAŞIM VEYA YÖNTEM NE DİYOR? TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN DİL ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI VE YÖNTEMLERİ BİLGİ DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ )

Author : Kübra ŞENGÜL    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 1832-1861
    


Summary

Great importance has been attached to teaching Turkish as a foreign language in recent years, and the teaching Turkish to foreigners is largely carried out by Turkish teaching centers. Accordingly, if the teachers working in these centers are aware of foreign language teaching approaches and methods, as well as the ideas and principles that form the basis of these, they will contribute positively to the teaching Turkish as a foreign language field. The aim of this research is to determine the opinions of the instructors working in Turkish teaching centers about their knowledge levels based on foreign language teaching approaches and methods, and to determine whether there is a difference in their opinions of knowledge levels in terms of gender, professional seniority, and what type of undergraduate program they have graduated from. The research is a descriptive survey study. Participants were determined using convenient sampling method. In the study, as data collection tools, a personal information form describing the demographic characteristics of instructors working in Turkish teaching centers was used along with a questionnaire aiming to measure the knowledge levels of foreign language teaching approaches and methods, and the data obtained was analyzed using with a statistical software. As a result of the research, it was determined that Turkish teachers have medium knowledge about the foreign language teaching methods. No difference was found in terms of knowledge levels in terms of gender and professional seniority. However, it was concluded that the undergraduate programs that Turkish teachers graduated from were a factor affecting their knowledge of foreign language teaching approaches and methods.Keywords

Foreign language, approaches and methods, teaching Turkish as a foreign languageAbstract

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine son yıllarda büyük önem verilmekte ve yabancılara Türkçe öğretimi büyük oranda Türkçe öğretim merkezlerince yürütülmektedir. Dolayısıyla, bu merkezlerde görev yapmakta olan öğreticilerin yabancı dil öğretimi yaklaşım ve yöntemleri ile bunların temelini oluşturan düşünce ve prensiplerin farkında olmaları, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sürecine olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretim merkezlerinde görev yapan öğretim elemanlarının yabancı dil öğretimi yaklaşım ve yöntemlerine dayalı bilgi düzeylerine ilişkin görüşlerini belirlemek, bilgi düzeylerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet, kıdem ve mezun olunan lisans programları açısından farklılık oluşturup oluşturmadığını tespit etmektir. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Katılımcılar uygun örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Türkçe öğretim merkezlerinde görev yapan öğretim elemanlarının demografik özelliklerini betimleyen bir kişisel bilgi formu ile yabancı dil öğretimi yaklaşım ve yöntemlerine dönük bilgi düzeylerini ölçmeyi hedefleyen bir anket kullanılmış ve elde edilen veriler bir istatistik yazılımı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Türkçe öğreticilerinin yabancı dil öğretim yöntemleri hakkında orta düzeyde bilgiye sahip oldukları belirlenmiştir. Bilgi düzeyleri açısından cinsiyet ve mesleki kıdem bağlamında herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir ancak Türkçe öğreticilerinin mezun oldukları lisans programlarının yabancı dil öğretimi yaklaşım ve yöntemlere ilişkin bilgi düzeylerini etkileyen bir faktör olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords

Yabancı dil, yaklaşım ve yöntem, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi