DEVELOPMENT OF THE CLASSROOM MANAGEMENT COMPETENCE SCALE (CMCS)
(SINIF YÖNETİMİ YETERLİK ÖLÇEĞİNİN (SYYÖ) GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI )

Author : Erdal ZENGİN  , Muhammed ZİNCİRLİ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 1903-1935
    


Summary

The aim of this study was to develop the Classroom Management Competence Scale (CMCS) for teachers and to determine its validity and reliability. The validity and reliability analyzes were carried out on 765 teachers from five different samples. The construct validity of the CMCS was examined with Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA). EFA showed that CMCS had 18 items and a two-factor structure and explained approximately 72% of the total variance. This two-factor structure, which emerged as a result of EFA, was tested with CFA using data obtained from a different sample. The CFA showed that the two-factor structure of the CMCS had acceptable fit values. Criterion-related validity of the CMCS was examined with the Intention to Quit Job (IQJ) and Teacher's Self-Efficacy (TSS) scales. As a result of the analysis, it was seen that CMCS had a negative relationship with the IQJ, and positive relationship with TSS. Reliability studies of CMCS were carried out using data obtained from three different samples. The findings revealed that Cronbach's α internal consistency coefficients ranged from 0.86 to .87. In addition, the reliability coefficient calculated by the test-retest method, which is one of the reliability analyzes, was found to be at an acceptable level. On the basis of these findings, it was concluded that the CMCS was reliable. Item analysis was also carried out using data obtained from different samples. Corrected item-total correlation coefficients within the scope of item analysis were found to be at an acceptable level. In addition, it was concluded that the t-test results were significant for all items in the 27% lower and upper group item comparisons. In sum, all of these findings proved that the scale is a valid and reliable measurement tool.Keywords

Classroom Management, Competence, Scale Development, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor AnalysisAbstract

Bu araştırmanın amacı öğretmenler için Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeği (SYYÖ) geliştirmek, geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik analizleri beş farklı örneklemden 765 öğretmen üzerinden gerçekleştirilmiştir. SYYÖ’nün yapı geçerliği Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile incelenmiştir. SYYÖ’nün AFA sonucunda toplam varyansın yaklaşık %72’sini açıklayan 18 madde ve iki faktörlü bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. AFA sonucunda ortaya çıkan bu iki faktörlü yapı farklı bir örneklemden elde edilen veriler üzerinden DFA ile test edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen bulgular SYYÖ’nün iki faktörlü yapısının kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğunu göstermektedir. SYYÖ’nün ölçüt bağlantılı geçerliği İşten Ayrılma Niyeti (İANÖ) ve Öğretmen Öz-Yeterlik (ÖÖYÖ) ölçekleri ile incelenmiştir. Analiz sonucunda SYYÖ’nün İşten ayrılma niyeti ile negatif, öğretmen öz-yeterlik ölçeğinin boyutları ile pozitif ilişkili olduğu görülmüştür. SYYÖ’nün güvenirlik çalışmaları üç farklı örneklemden elde edilen veriler ile incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda Cronbach’s α iç tutarlık katsayıları 0.86 ile .87 arasında değiştiği görülmüştür. Ayrıca güvenirlik analizlerinden biri olan test-tekrar test yöntemiyle hesaplanan güvenirlik katsayısının da kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür.  Bu bulgular neticesinde SYYÖ’nün güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Madde analizi de farklı örneklemlerden elde edilen veriler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Madde analizi kapsamında düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca %27’lik alt ve üst grup madde karşılaştırmalarında ise t-testi sonuçlarının tüm maddeler için anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf Yönetimi Yeterlik ölçeği geliştirme çalışmaları kapsamında yapılan tüm bu çalışmalar ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.Keywords

Sınıf Yönetimi, Yeterlik, Ölçek Geliştirme, Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi