MEASURING THE LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF FOOTBALL COACHES
(FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ )

Author : Sercan YILDIZ  , Betül Altınok  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 2194-2219
    


Summary

This study aims to measure the leadership characteristics of football coaches. The sample of the research consists of a total of 648 football coaches working in various sports clubs in Turkey, 7 of which are women and 641 men. The individuals participating in the study were chosen by random method. As a data collection tool in research; The Multifactor Leadership Questionnaire 5-X Short (MLQ) was developed by Bass and Avolio (1995) and adapted to Turkish by Cemaloğlu (2007) and the "Personal Information Form" questioning demographic characteristics were used. According to the findings of the research, results showed that the leadership perceptions of football coaches in the transformational leadership dimension, the transactional leadership dimension, and the outcomes of leadership behavior dimension were above the average (p <0.05). According to the other findings of the study, results showed that  the dimensions of the transformational leadership style, transactional leadership style, and leadership behavior results of Football Coaches did not change significantly according to the marital status, the certificate of the coach, and the league variables in which the club they work in (p> 0.05). On the other hand, it was determined that it changed significantly according to the variables of age, education level, and professional seniority (p <0.05). As a result, this research revealed that there is a positive relationship between some demographic characteristics of football coaches and their leadership characteristics.Keywords

Football, Sport, Leadership, Coaches, Leadership StylesAbstract

Bu çalışmanın amacı, futbol antrenörlerinin liderlik özelliklerinin ölçülmesidir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’deki çeşitli spor kulüplerinde çalışan 648 futbol antrenörü oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan bireyler tesadüfi yöntem ile seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Bass ve Avolio (1995) tarafından geliştirilen, Cemaloğlu (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan “Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği [Multifactor Leadership Questionnaire 5-X Short, (MLQ)]" ve demografik özellikleri sorgulayan “Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre futbol antrenörlerinin dönüşümcü liderlik, işlemci liderlik ve liderlik davranış sonuçları boyutunda liderlik algılarının ortalamanın üstünde olduğu görülmüştür (p<0.05).  Araştırmanın diğer bulgularına göre Futbol Antrenörlerinin dönüşümcü liderlik stili, işlemci liderlik stili ve liderlik davranış sonuçları boyutlarının antrenörün medeni durumuna, sahip olduğu antrenörlük belgesine ve çalıştıkları takımın mücadele ettiği lig değişkenlerine göre anlamlı olarak değişmediği görülmüştür (p>0.05). Diğer yandan yaş, eğitim durumu ve meslek kıdemi değişkenlerine göre anlamlı olarak değiştiği belirlenmiştir. Sonuç olarak bu araştırma futbol antrenörlerinin bazı demografik özellikleri ile liderlik özellikleri arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.Keywords

Futbol, Spor, Liderlik, Antrenörler, Liderlik Stilleri