INVESTIGATING THE EFFECT PEER TRAINING PROGRAM ON ADOLESCENTS EXPERIENCING PEER PRESSURE
(AKRAN EĞİTİM PROGRAMININ ERGENLERİN YAŞADIĞI AKRAN BASKISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ )

Author : Binnaz KIRAN  , Mehmet ERSOY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 1742-1763
    


Summary

Social needs such as belonging, acceptance and attachment, which intensify during adolescence, may cause young people to be completely under the control of the peer group. This study aims to examine whether the peer training program developed for resisting peer pressure in adolescents develops the ability to resist peer pressure. In this study, 285 high school students (147 females and 138 males; avarage age: 16) receiving education in one of the cities in Turkey participated in the experimental group, and 204 (103 females and 101 males; avarage age: 16) participated in the control group. The experimental and control groups were created considering adolescents’ age, gender, socioeconomic level, academic achievement, and pretest scores from the Peer Pressure Scale for Adolescents by developed Kiran (2002). Adolescents are equal in terms of these traits. They were then randomly assigned to the experimental and control groups.Peer training; Peer tutoring consists of topics such as ethical rules, responsibilities, effective communication skills, peer pressure, positive and negative effects on adolescents, and methods of resisting peer pressure. In the analysis of the data, descriptive statistics and t-test were used because the data showed normally distribution. The effects on the peer pressure experienced by the students who benefit from the education were evaluated. As a result, the study found that the peer training program reduced the peer pressure levels of adolescents, and the peer pressure levels of adolescents who participated in the peer training program was lower than those who did not participate. According to these findings, peer education studies are suggested to be used in areas such as improving social skills and strengthening family communication.Keywords

Peer pressure, peer training program, adolescentsAbstract

Ergenlik döneminde yoğunlaşan ait olma, kabul görme ve bağlanma gibi sosyal ihtiyaçlar, gençlerin tamamen akran grubunun kontrolünde olmasına neden olabilir. Bu çalışma ile ergenlerde akran baskısına direnme konusunda geliştirilen akran eğitimi programının, ergenlerin akran baskısına direnme becerisi geliştirip geliştirmediklerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmaya Türkiye'de bir ilde lise eğitimine devam edenöğrencilerden 285'si(Kız 147, Erkek 138) deney grubunda, 204'ü (Kız 103, Erkek 101) kontrol grubunda olmak üzere toplam 489 öğrenci katılmıştır. Deney ve kontrol grupları, Kıran (2002) tarafından geliştirilen Ergenler için Akran Baskısı Ölçeği'nden ergenlerin yaşı, cinsiyeti, sosyoekonomik düzeyi, akademik başarısı ve ön test puanları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Ergenler bu özellikler açısından eşitlendikten sonra seçkisiz bir şekilde deney ve kontrol grubuna atanmışlardır. Akran eğitimi; akran öğretimi, etik kurallar, sorumluluklar, etkili iletişim becerileri, akran baskısı, ergenler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkiler, akran baskısına direnme yöntemleri gibi konulardan oluşmaktadır.Eğitimden yararlanan öğrencilerin yaşadıkları akran baskısı üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde veriler normal dağılım gösterdiğinden betimsel istatistikler ve t testi kullanılmıştır.Araştırma sonucunda, akranların uyguladığı akran eğitim programına katılan yani , deney grubunda bulunan ergenlerin yaşadıkları akran baskısı düzeylerini azalttığı görülmüştür. Ayrıca, deney ve kontrol grubuakran eğitim programına katılan ergenlerin yaşadıklarıakran baskısı düzeyleri,akran eğitim programına katılmayanlara ergenlere göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu bulgulara göre akran eğitimi çalışmalarının sosyal becerileri geliştirme ve aile içi iletişimi güçlendirme gibi alanlarda kullanılması önerilmektedir.Keywords

Akran baskısı, akran eğitim programı, ergenler