SPEECH RATE OF LISTENING TEXTS IN THE COURSEBOOKS USED IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
(TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM SETLERİNDEKİ DİNLEME METİNLERİNİN SESLENDİRİLME HIZLARI )

Author : Latif İltar    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 1658-1689
    


Summary

Listening, one of the four basic language skills, is of great importance in terms of establishing correct communication. In the Common European Framework of Reference for Languages, it is stated that, in order for foreign language learners to comprehend the texts they are exposed to, the listening text recordings and dubbings should be presented in a slow and clear manner, including those at B1 level. In this respect, listening texts should be arranged in a way that the listener can understand, in other words, they should be adapted to the levels of the learners. Otherwise, the target audience may face difficulties in comprehending the text. This study, which aims to determine the speech rate of the listening texts in the textbooks used in the teaching of Turkish as a foreign language, was determined as a qualitative research. In the research, a case study, one of the qualitative research designs, was conducted. In the study, document analysis method was used to obtain data. The research objects of the study is composed of the recorded listening texts in the textbooks of Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti (meaning, Seven Climate Turkish Teaching Set) (YİTÖS) A1, A2, B1 Levels and Gazi Turkish Teaching Set for Foreigners (GAZİ) A1, A2, B1 Levels. It has been determined that the number of listening activities in the YİTÖS textbooks, which were included in the scope of the study, was 45% higher than that of the listening activities in Gazi textbooks. In the study, it was concluded that the average number of words per minute in the listening activities included in the Gazi A1, A2, B1 textbooks was 37% higher than the YİTÖS A1, A2, B1 textbooks, and even the speech rate in the Gazi A1 textbook was higher than that of the YİTÖS B1 textbook.Keywords

Coursebooks of teaching Turkish as a foreign language, listening texts, speech rate, teaching Turkish as a foreign language.Abstract

Dört temel dil becerisinden biri olan dinleme, iletişimin doğru bir şekilde kurulabilmesi açısından oldukça önemlidir. Alıcı tarafından doğru bir şekilde anlamlandırılamayan mesajlar iletişimin önündeki en büyük engellerden biridir. Yabancı dil öğrenimi süreçlerinde mesajların alıcı tarafından doğru bir şekilde anlamlandırılabilmesi için dinleme metinlerinin seslendirilmesinde seviyeye uygun kelime - gramer kullanımına, seviyeye uygun seslendirme hızına ve doğru telaffuz kullanımına özen gösterilmesi gerekir. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’nde yabancı dil öğrenicilerinin dinledikleri metinleri anlamlandırabilmeleri için seslendirmelerin B1 seviyesi de dâhil olmak üzere yavaş ve açık bir şekilde olması gerektiği belirtilmektedir. Bu bakımdan dinleme metinlerinin dinleyicinin anlayabileceği bir biçimde düzenlenmiş olması başka bir deyişle öğrenicilerin seviyelerine göre uyarlanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde dinleyiciler metni anlamlandırmakta zorluk çekebilmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki dinleme metinlerinin seslendirilme hızlarını tespit etmeyi amaçlayan bu çalışma nitel araştırma olarak planlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum araştırması yapılmış olup verilerin elde edilmesi için doküman incelemesi yöntemine başvurulmuştur.  Çalışmanın inceleme nesnesini alanda yaygın bir şekilde kullanılmakta olan Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti (YİTÖS) A1, A2, B1 ders kitapları ve Gazi Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti (GAZİ) A1, A2, B1 ders kitaplarında yer alan seslendirilmesi yapılmış dinleme metinleri oluşturmaktadır.  Çalışmada inceleme kapsamına alınmış olan YİTÖS ders kitaplarındaki dinleme etkinliklerinin sayısının Gazi ders kitaplarındaki dinleme etkinliği sayısından %45 daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Gazi A1, A2, B1 ders kitaplarında yer alan dinleme etkinliklerinde dakika başına düşen ortalama kelime sayısının YİTÖS A1, A2, B1 ders kitaplarından %37 daha fazla olduğu hatta Gazi A1 ders kitabındaki seslendirme hızının YİTÖS B1 ders kitabındaki seslendirme hızından daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Dinleme metinleri, seslendirilme hızı, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe öğretim setleri.