A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE 2006 AND 2018 UNDERGRADUATE CURRICULA OF PRIMARY SCHOOL TEACHING
(2006 VE 2018 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ )

Author : Kerim ÜNAL  , Serdarhan Musa TAŞKAYA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 2016-2060
    


Summary

The last primary school teaching undergraduate curriculum was implemented in the 2018–2019 academic year in Turkey. This study evaluated the renewed 2018 primary school teaching undergraduate curriculum by comparing it with the 2006 primary school teaching undergraduate curriculum implemented until 2018. Document analysis technique, one of the qualitative research techniques, was used. The following results were obtained in the research: The courses in the 2018 curriculum were classified into three major groups as Content Knowledge, General Knowledge, and Pedagogical Knowledge, as is in the 2006 curriculum. The most extensive change in the 2018 curriculum is in elective courses, which cover 25% of the courses in the curriculum. The Council of Higher Education in Turkey increased the percentage of elective courses, on which it had been working for a long time, to adapt to the Bologna Process and succeeded with the 2018 program. A crucial change in the 2018 program is the decrease in course hours. The total course hours, 178 hours in the 2006 curriculum, were reduced to 150 hours in the 2018 curriculum. Besides, it is seen that the hours, terms, content, and names of some courses were changed in the 2018 curriculum. Just as new courses were added to the 2018 curriculum for the first time, so some courses in the 2006 curriculum were removed from the 2018 curriculum. Based on the research results, some suggestions were offered. Based on the results of the research, it has been suggested that the 2018 primary school teaching undergraduate curriculum be revised in line with the opinions of all faculty in this department.Keywords

Curriculum evaluation, education faculty, primary school teaching, undergraduate curriculum.Abstract

Türkiye’de uygulanmakta olan son Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı, 2018-2019 öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada yenilenen 2018 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı, 2018 yılına kadar uygulanan 2006 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. İnceleme, nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi tekniği kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 2018 programında yer alan dersler, 2006 programında da olduğu gibi genel olarak, alan eğitimi, genel kültür ve öğretmenlik meslek bilgisi şeklinde üç ana grupta tasnif edilmiştir. 2018 programında en kapsamlı değişiklik, programda ders oranı % 25 ‘e çıkarılan seçmeli derslerde görülmektedir.  Bu sonuçla, Bologna sürecine uyum amacıyla YÖK tarafından uzun süredir yürürlüğe koyulmaya çalışılan seçmeli ders oranı 2018 programı ile sağlanmıştır. 2018 programında görülen önemli bir değişiklik ise ders saatlerinin azalmış olmasıdır. 2006 programında 178 saat olan ders saati toplamı 2018 programında 150 saate düşürülmüştür. 2018 programında bazı derslerin saati, yarıyılı, içeriği ve adının değiştirilmiş olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçlarına dayanarak 2018 sınıf öğretmenliği lisans programının bu bölümde görev yapmakta olan bütün akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda revize edilmesi önerilmiştir.Keywords

Program değerlendirme, eğitim fakültesi, sınıf öğretmenliği, lisans programı.