Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE PLACE OF ROOT VALUES IN SOCIAL STUDIES TEXTBOOK
(. )

Author : Erhan YAYLAK  , Sanem TABAK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 1-51
    


Summary

The present study in which it was aimed to examine the condition of root values that is included in the social studies curriculum issued by Ministry of National Education (MNE) in 2018 in the social studies textbook (4th, 5th, 6th, and 7th) and to examine the development processes of each root value in the social studies textbook between the 4th and 7th grades, was conducted with basic qualitative research design. The data of the research was obtained with a document review method from the Primary School 4th grade Social Studies and Middle School 5th, 6th, and 7th grade Social Studies textbooks (4 pieces). Content analysis was conducted by using MaxQDA qualitative data analysis program to the data obtained from research documents. Each grade included in the 2018 social studies curriculum constitutes the theme of the research, each learning field constitutes the category of the research, and each root value constitutes the code of the research. As a result of the content analysis of the social studies textbook conducted within the context of the research, a total of 1.100 root values determined as 332 in the fourth grade, 245 in the fifth grade, 256 in the sixth grade, and 267 in the seventh grade. These root values were determined within the Individual and Society learning field (236), Culture and Heritage learning field (234), People, Places, and Environments learning field (43), Science, Technology, and Society learning field (165), Production, Distribution, and Consumption learning field (104), Active Citizenship learning field (225), and Global Connections learning field (90). It was concluded that the most mentioned root values in the social studies textbooks were Scientificness (186), Freedom (146), Solidarity (95), and Helpfulness (90) and the least included root values were Justice (29), Diligence (25), Saving (24), Giving importance to unity of family (11), and Honesty (9).Keywords

Social studies textbook, curriculum, root value.Abstract

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2018 yılında yayınladığı sosyal bilgiler öğretim programında yer alan kök değerlerin sosyal bilgiler ders kitaplarında (4., 5., 6. ve 7. sınıf) yer alma durumunun ve her bir kök değerin 4. sınıf ile 7. sınıf düzeyleri arasında geçen zamanda sosyal bilgiler ders kitaplarındaki gelişim süreçlerinin incelenmesi amaçlanan bu araştırma temel nitel araştırma deseni kapsamında yürütülmüştür. Araştırmada veriler; İlkokul Sosyal Bilgiler 4. sınıf, Ortaokul Sosyal Bilgiler 5, 6 ve 7. sınıf ders kitaplarından (4 adet) doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Araştırma dokümanlarından elde edilen verilere MaxQDA nitel veri analizi programı kullanılarak içerik çözümlemesi yapılmıştır. 2018 sosyal bilgiler öğretim programında yer alan her bir sınıf düzeyi araştırmanın temasını, her bir öğrenme alanı araştırmanın kategorisini ve her bir kök değer de araştırmanın kodunu oluşturmaktadır. Araştırma bağlamında yapılan sosyal bilgiler ders kitabı içerik çözümlemeleri sonucunda; dördüncü sınıf düzeyinde 332, beşinci sınıf düzeyinde 245, altıncı sınıf düzeyinde 256, yedinci sınıf düzeyinde 267 olmak üzere toplam 1.100 kök değer ifadesi belirlenmiştir. Bu kök değer ifadeleri Birey ve Toplum öğrenme alanında (236), Kültür ve Miras öğrenme alanında (234) İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında (43), Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanında (165), Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanında (104), Etkin Vatandaşlık öğrenme alanında (225) ve Küresel Bağlantılar öğrenme alanında (90) adet olduğu tespit edilmiştir. Sosyal bilgiler ders kitaplarında en fazla Bilimsellik (186), Özgürlük (146), Dayanışma (98), Sorumluluk (95) ve Yardımseverlik (90) kök değerlerine; en az ise Adalet (29), Çalışkanlık (25), Tasarruf (24), Aile birliğine önem verme (11) ve Dürüstlük (9) kök değerlerine yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Sosyal bilgiler ders kitabı, öğretim programı, kök değer.

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri