Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF SOCIAL INTELLIGENCE LEVELS OF SCHOOL PRINCIPALS ON THEIR LEADERSHIP BEHAVIOURS: A MIXED METHOD RESEARCH
(SOSYAL ZEKÂNIN OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ: BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI )

Author : Gökçe ÖZDEMİR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 270-300
    


Summary

Recent studies on social intelligence, which defined as the ability to understand the emotions, thoughts, and intentions of people through their apparent expressions and behaviours, have confirmed the great difference of performance between socially intelligent leaders and those who not. In this study, it was aimed to investigate the effect of social intelligence levels of school principals on their leadership behaviours. It was designed according to the mixed method research methodology. The working group of the quantitative phase of the study consisted of 217 school principals working at secondary schools in Şahinbey district centre of Gaziantep. The working group in qualitative phase included 20 school principals determined by the snowball sampling method. The quantitative data of the study were collected through Tromso Social Intelligence Scale developed by Silvera et al. (2001) and the Leader Behaviour Scale by Alia (2015) and a semi-structured interview protocol was used to collect qualitative data. While regression and correlation analyses were performed in the analysis of quantitative data, content analysis technique was used for qualitative data. According to the findings of the study, there exists a statistically significant relationship between the social intelligence levels and the leadership behaviours of school principals at a moderate level. Furthermore, the social intelligence levels of school principals can meaningfully predict their leadership behaviours. Moreover, principals with high social skills will exhibit participative and supportive leadership behaviours such as creating social environments, building good relationships and acting together in the decision making process in order to increase their interaction and sharing with teachers.Keywords

Social Intelligence, Leadership Behaviour, School Principal, SchoolAbstract

Diğer insanların görünebilen ifadelerinden ve davranışlarından duygu, düşünce ve niyetlerini anlama yeteneği olarak tanımlanan sosyal zekâ ile ilgili son yıllardaki araştırmalarda, sosyal açıdan zeki olan liderlerle olmayan liderler arasında büyük bir performans farkının bulunduğu doğrulanmıştır. Bu çalışmada da okul müdürlerinin sosyal zekâ düzeylerinin liderlik davranışları üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, karma yöntem araştırma modeline göre tasarlanmıştır. Araştırmanın nicel çalışma gurubunu, Gaziantep ili, Şahinbey ilçe merkezindeki ortaokullarda görev yapmakta olan 217 okul müdürü oluşturmaktadır. Nitel çalışma grubu ise, kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre seçilmiş 20 okul müdüründen oluşmaktadır. Araştırmanın nicel verileri, Silvera ve arkadaşları (2001) tarafından geliştirilen Tromso Social Intelligence Scale (Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği) ve Alia (2005) tarafından geliştirilen lider davranış ölçeği ile nitel veriler ise yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde, regresyon ve korelasyon analizleri, nitel verilerin analizinde ise içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; okul müdürlerinin sosyal zekâ düzeyleri ile liderlik davranışları arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bununla birlikte, okul müdürlerinin sosyal zekâ düzeyleri, liderlik davranışının anlamlı bir yordayıcısıdır. Ayrıca sosyal becerisi yüksek olan müdürler öğretmenler ile aralarındaki etkileşim ve paylaşımın artması için sosyal ortamlar oluşturma, iyi ilişkiler kurma ve kara alma sürecinde birlikte hareket etme gibi katılımcı ve destekleyici liderlik davranışları sergilemektedir.Keywords

Sosyal Zekâ, Liderlik Davranışı, Okul Müdürü, Okul

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri