Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE ROSE MOTIF IN TURKISH EMBROIDERY ART
(TÜRK İŞLEME SANATINDA GÜL MOTİFİ )

Author : Mine CAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 6
Page : 51-61
    


Summary

Rose, which has a cultural background as old as the history of mankind, has always been seen differently from all plants and especially from other flowers. In almost all religions and cultures, rose has found a wide place and has been discussed in a wide perspective in literary sense. Plant, animals, nature, which symbolizes everything that is moving in the human being seen as the queen of flowers as well as the time and place without knowing the symbolic meanings have loaded. For this purpose, in the light of the information obtained from the literature in the study, along with the real and symbolic meanings of the roses, examples of embroidered products that have an important place in Turkish cultural history and which use rose motif as the subject of decoration are presented. This study is a descriptive research based on screening model. Examples of the processing that comprise the sample of the study are the original qualities found in collections of various museums or during field research. Technical and aesthetic features of the products were evaluated and discussed. The aim of the study is to determine the importance and place of the rose motif within Turkish cultural history in Turkish processing art. The study is important for the documentation of the heritage of the material culture products by uncovering the traditional Turkish motifs and to create resources for the following researches. Also this study is presented as oral presentations 2nd The International Education and Values Symposium held between the dates of 17-20 October 2019.Keywords

Handicrafts, Turkish embroidery art, rose.Abstract

İnsanlık tarihi kadar eski bir kültürel arka plana sahip olan gül, bütün bitkilerden ve özellikle de diğer çiçeklerden daima farklı görülmüştür. Gül, hemen hemen bütün din ve kültürlerde kendisine geniş yer bulmuş ve edebi anlamda da oldukça geniş bir perspektifte ele alınmıştır. Bitkileri, hayvanları, doğada hareket halinde olan her şeyi sembolleştiren insanoğlu çiçeklerin kraliçesi olarak görülen güle de zaman ve mekan tanımadan sembolik anlamlar yüklemiştir. Bu amaçla çalışmada literatürden elde edilen bilgiler doğrultusunda gülün taşıdığı gerçek ve simgesel anlamlar ile birlikte, Türk kültür tarihi içerisinde önemli yer tutan ve bezeme konusu olarak gül motifinin kullanıldığı işlemeli ürünlerden örnekler sunulmuştur. Bu çalışma tarama modeline dayalı betimsel bir araştırmadır. Çalışmanın örneklemini oluşturan işleme örnekleri çeşitli müzelerin koleksiyonlarında bulunan veya alan araştırmaları sırasında rastlanan orijinal niteliklere sahip ürünlerdir. Ürünlerin teknik ve estetik özellikleri değerlendirilerek konu bu kapsamda tartışılmıştır. Çalışmanın amacı, Türk işleme sanatı içerisinde gül motifinin Türk kültür tarihi içerisindeki yeri ve önemini belirlemektir. Çalışma geleneksel Türk motiflerini gün ışığına çıkararak maddi kültür ürünlerine ilişkin mirasın belgelenmesi ve bundan sonra yapılacak araştırmalara kaynak oluşturması bakımından önem arz etmektedir. Ayrıca bu çalışma 17-20 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumunda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.Keywords

El sanatları, Türk işleme sanatı, gül.

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri