Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOCIAL STUDIES AS SOCIAL SCIENCES: PERSPECTIVES OF PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS ON ANTHROPOLOGY
(Sosyal Bilimler Olarak Sosyal Bilgiler: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Antropolojiye Yönelik Bakış Açıları )

Author : Osman Sabancı  , Cemil Cahit YEŞİLBURSA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 144-215
    


Summary

The aim of this study is to investigate the perspectives of pre-service social studies teachers on anthropology. The study uses exploratory case study method, which is one of the qualitative research designs, in order to investigate the views of 2nd grade university students before and after they take anthropology course in spring semester. Participants were selected through convenience sampling method. The sample of the study consists of 66 pre- service social studies teachers. Written opinion forms and visual evaluation forms were used as data collection tools. The collected data were analysed via descriptive and content analysis. The results of visuals show that views of participants are race and physics/biology oriented at the level of their prior knowledge. They indirectly form the relationship between anthropology and culture by relating anthropology to other branches of science. In general, the number of participants who relate pictures with anthropology is considerably high. The results obtained before the course through written opinion forms are similar with the results obtained through visuals. It is seen that the participants describe anthropology through physical anthropology especially with race-oriented answers. It is also seen that after the participants took anthropology course, their answers became culture oriented. However, data containing race-oriented answers also exist, though with a low frequency. Before and after the course, the participants develop relationships between anthropology and social sciences using the word ‘human’ in their statements frequently. They indicated that information presented by anthropology enriches their field knowledge and teaching processes. They also emphasized that anthropology course should be compulsory in undergraduate program because the contents of anthropology and social studies courses are similar.Keywords

Social studies, pre-service teacher, anthropology, perspectiveAbstract

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının antropoloji bilimine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla, ikinci sınıf bahar döneminde antropoloji dersinden önce ve sonra olmak üzere katılımcıların görüşleri alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden keşfedici durum çalışması kullanılmıştır. Katılımcılar uygun örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Çalışma grubunda 66 sosyal bilgiler öğretmen adayı yer almıştır. Veri toplama aracı olarak yazılı görüş ve görsel değerlendirme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler betimsel ve içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Görsellerden elde edilen bulgulardan hareketle katılımcıların ön bilgilerinde antropolojiyi ırk ve fizik/biyolojik antropoloji merkezli yorumladıkları görülmüştür. Antropolojinin kültürle olan ilgisi dolaylı olarak diğer bilim dallarıyla ilişkilendirilerek kurulmuştur. Genel olarak oranlandığında görselleri antropolojiyle “evet” diyerek ilişkilendirenlerin sayısı fazladır. Ders öncesi uygulanan yazılı görüş formundan elde edilen sonuçlar ile görsellerden elde edilen sonuçlar benzerlik göstermiştir. Katılımcılar antropolojiyi, fizik antropoloji ile özellikle de ırk kökenli olarak anlatmışlardır. Ders sonrasında ise öğretmen adayları kültür çerçevesinde cevap vermişlerdir. Katılımcıların cevaplarında sıklığı azalsa da ırk içerikli verilerin varlığını sürdürdüğü görüşmüştür. Antropoloji-sosyal bilgiler bağlantısını, katılımcılar ders öncesi ve sonrasında insan orjinli ifadelerle kurmuşlardır. Katılımcılar antropoloji biliminin sunduğu verilerin alan bilgilerini ve öğretim sürecini zenginleştirmede etkili olduğunu belirtmişlerdir. Sosyal bilgiler ile antropoloji dersinin içerik açısından uyuşması nedeniyle lisans programında bu dersin bulunması gerektiğini vurgulamışlardır.Keywords

Sosyal bilgiler, öğretmen adayı, antropoloji

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri