Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATION OF GRADE TEACHERS' BOARD MEETINGS HELD BY CLASS TEACHERS
(SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN YAPILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARININ İNCELENMESİ )

Author : Mehmet Hilmi KOÇ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 823-861
    


Summary

This research aims to examine the effectiveness of grade teachers' board meetings held by class teachers. The research was designed as action research. The study group consists of 13 classroom teachers working in a private school in Çekmeköy district of Istanbul. The purposeful sampling method was chosen as the sample type. Interview and observation methods were utilized as data collection tools. In the private primary school where the research is carried out, a branch teachers' board meeting is held twice a week. The researcher named one of these groups as the basic group and the other as the monitoring and evaluation group. The basic group meeting involves teachers' planning and deciding together about how the lessons should be taught in the next week. The monitoring and evaluation group meeting is the meeting in which the results of the decisions taken in the basic group meeting are monitored and evaluated. When the findings obtained at the beginning of the research process are examined, it is seen that while teachers mostly give importance to planning in group studies, the least important thing for them is the preparation of assessment and evaluation forms.  As a result of the implementation of the action plan, it can be said that the effectiveness of the grade teachers' board studies increased positively. In primary schools, it may be suggested that Grade Teachers' Board Meetings are held twice in a week or a month, one of them being the "basic group" and the other "monitoring and evaluation group." Group rooms can be allocated to teachers in schools for the Grade Teachers' Board Meetings. It may be ensured that these rooms are large, spacious and bright enough to allow teachers to conduct their studies comfortably and it may be provided that the rooms are equipped with the necessary equipment.Keywords

Grade teachers' board meeting, basic group, monitoring and evaluation group, action research.Abstract

Bu araştırma, sınıf öğretmenleri tarafından yapılan zümre öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma eylem araştırması olarak desenlenmiştir. Çalışma grubunu, İstanbul ilinin Çekmeköy ilçesindeki bir özel okulda görev yapan 13 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır Örneklem türü olarak amaçlı örnekleme yöntemi seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak görüşme ve gözlem yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın yapıldığı özel ilkokulda haftada iki kez zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaktadır. Araştırmacı bu zümrelerden birini temel zümre diğerini de izleme değerlendirme zümresi olarak isimlendirmiştir. Temel zümre,  gelecek hafta derslerin nasıl işlenmesi gerektiğine ilişkin öğretmenlerin birlikte planlamalar yapıp kararlar almasını içermektedir. İzleme ve değerlendirme zümresi ise temel zümrede alınan kararların sonuçlarının izlendiği ve değerlendirildiği zümredir. Araştırma sürecinin başında toplanan bulgular incelendiğinde; öğretmenlerin zümre çalışmalarında en çok önemsedikleri şey planlama iken en az önemsedikleri ise ölçme ve değerlendirme formlarının hazırlanması olduğu görülmektedir. Eylem planının uygulanması sonucunda zümre öğretmenler kurulu çalışmalarının etkililiğinin olumlu yönde arttığı söylenebilir. İlkokullarda ZÖK toplantılarının biri “temel zümre” biri de “izleme değerlendirme zümresi” olacak şekilde haftada veya ayda iki kez yapılması önerilebilir. ZÖK toplantıları için okullarda zümre odaları tahsis edilebilir. Bu odalar öğretmenlerin çalışmalarını rahatça yürütebilecekleri genişlikte, ferah ve aydınlık olması, ayrıca gerekli malzeme ile donatılması sağlanabilir.Keywords

Zümre öğretmenler kurulu, öğrenme topluluğu, temel zümre, izleme değerlendirme zümresi, eylem araştırması.

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri