Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' OCCUPATIONAL COMMITMENT AND SCHOOL EFFECTIVENESS
(Öğretmenlerin Mesleki Bağlılıkları ile Okul Etkililiği Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme )

Author : Mustafa ÖZGENEL  , Mehmet Hilmi KOÇ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 494-530
    


Summary

This research is conducted to determine whether teachers' occupational commitment predicts school effectiveness. The predictive research design is used in the study. 396 volunteer teachers who work in public schools in different districts of Istanbul Anatolian Side participated in the study. The research data were collected by the “Occupational Commitment Scale” and “School Effectiveness Index Scale”. In the analysis of the data, a t-test, ANOVA, correlation, and regression analysis were applied. In the study, while there were no significant differences in terms of gender variable, significant differences were found in terms of educational status, seniority and school variables studied. According to the findings of the research, it is seen that there is a moderate and positive relationship between teachers' occupational commitment and school effectiveness. It can be said that as teachers' occupational commitment increases, school effectiveness increases positively. Concordantly, it can also be said that teachers' occupational commitment is low in the first years of teaching and they cannot contribute sufficiently to school effectiveness. Therefore, it may be suggested to take measures to ensure the occupational commitment of teachers in the first years of teaching.Keywords

Occupational commitment, school effectiveness, teacher’s occupational commitment.Abstract

Bu araştırma, öğretmenlerin mesleki bağlılıklarının okul etkililiğini yordayıp yordamadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada yordayıcı araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmaya İstanbul Anadolu Yakasında farklı ilçelerde devlet okullarında görev yapan 396 öğretmen gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma verileri “Mesleki Bağlılık Ölçeği” ve “Okul Etkinliği Endeksi Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde t-Testi, anova, korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırmada, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklar bulunmaz iken, eğitim durumu, kıdem ve çalışılan okul değişkenleri açısından anlamlı farklar bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin mesleki bağlılıkları ile okul etkililiği arasında orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin mesleki bağlılıkları arttıkça okul etkililiğinin de olumlu yönde arttığı söylenebilir. Öğretmenlerin mesleki bağlılıkları öğretmenliğin ilk yıllarında düşük olduğundan okul etkililiğine yeterince katkı sunamadıkları söylenebilir. Dolayısıyla öğretmenlerin mesleki bağlılıklarının öğretmenliğin ilk yıllarında oluşmasını sağlayacak önlemlerin alınması önerilebilirKeywords

Mesleki bağlılık, okul etkililiği, öğretmenin mesleki bağlılığı

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri