Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF ATTITUDE TOWARDS SPORT OF SPORTS SCIENCE FACULTY STUDENTS ON MENTAL WELL-BEING
(SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMUNUN MENTAL İYİ OLUŞA ETKİSİ )

Author : NURİ BERK GÜNGÖR  , Okan Burçak ÇELİK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 468-493
    


Summary

This research aims to determine the predictive effect of attitude towards sports on mental well-being. The sample of study consists of 120 male and 100 female participants who are studying at the Faculty of Sport Sciences of Gazi University in 2018-2019 spring term. The personal information form, the Scale of Attitude towards Sport, which was developed by Şentürk (2014), and the Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale, which was developed by Tennant (2007) and adapted by Kendal (2015), were used as data collection tools. Cronbach alpha values that were received from the data set were calculated to be .97 and .86 for the scales, respectively. With the Shapiro-Wilk test, it was found that skewness and kurtosis values showed normal distribution of the data. In the analysis of the data, One-Way ANOVA, Independent-Samples T Test, Pearson Correlation and Simple Linear Regression Analysis were used. As a result of the analyses made, the attitudes of the participants towards sports were found to be below the average (X ¯= 2.13) and their mental well-being levels were high (X ¯=4.06). The attitudes of the participants towards sports display a significant difference in favor of the male students when gender variable is considered, t (218) = -2.90, p <.05. When the department variable is taken into consideration, it is observed that the attitudes of the participants in the sports management department towards sports (X ¯=2.49) were significantly higher than those who are studying in the departments of coaching training (X ¯=2.39) and physical education and sports teaching (X ¯=1.92), F(3,216)=4.66, p<.05. When the mean score of Mental Well-being Scale was taken into consideration, there was not any significant difference according to the gender and department variables. Examining the dual and partial correlations between the students’ attitudes towards sports (predictor variable) and mental well-being (predicted), it was determined that there was no significant relationship between predictor and predicted variables (R = 0.44, R2 = 002, p> .51). Considering the regarding variable, it is determined to explain 02% of the total variance.Keywords

Mental well-being, attitude towards sports, positive psychology.Abstract

Araştırmanın amacı, spora yönelik tutumun mental iyi oluş üzerindeki yordayıcı etkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 bahar döneminde Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 120 erkek ve 100 kadın katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, kişisel bilgi formunun yanı sıra Şentürk (2014) tarafından geliştirilen Spora Yönelik Tutum Ölçeği ile Tennant (2007) tarafından geliştirilip Kendal (2015) tarafından uyarlanan Warwick-Edinburg Mental İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Veri setinden elde edilen cronbach alpha değerleri ölçekler için sırasıyla .97 ve .86 olarak hesaplanmıştır. Shapiro-Wilk testi ile skewness ve kurtosis değerleri verilerin normal dağıldığını göstermiştir. Verilerin analizinde Independent-Samples T Testi, One-Way ANOVA, Pearson Korelasyon ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda katılımcıların spora yönelik tutumlarının ortalamanın altında olduğu (?=2.13), mental iyi oluş seviyelerinin ise yüksek olduğu tespit edilmiştir (?=4.06). Katılımcıların spora yönelik tutumları cinsiyet değişkeni ele alındığında erkek katılımcıların lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir, t(218)=-2.90, p<.05. Bölüm değişkeni incelendiğinde, spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören katılımcıların (?=2.49) spora yönelik tutumlarının antrenörlük eğitimi (?=2.39) ile beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören katılımcılara (?=1.92) göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu görülmektedir, F(3,216)=4.66, p<.05. Mental İyi Oluş Ölçeğinden alınan ortalama puan dikkate alındığında cinsiyet ve bölüm değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Katılımcıların spora yönelik tutumları ile (yordayıcı değişkenle) mental iyi oluş (yordanan) arasında ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde, yordayıcı ve yordanan değişkenler arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (R=0.44, R2=002, p>.51). İlgili değişken dikkate alındığında ise toplam varyansın %02’sini açıkladığı belirlenmiştir.Keywords

Mental iyi oluş, spora yönelik tutum, pozitif psikoloji.

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri