Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CONCEPTION OF HISTORY THROUGH DRAWINGS: PROSPECTIVE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ CONCEPTIONS OF HISTORY
(ÇİZİMLER ARACILIĞIYLA ZİHİNLERDEKİ TARİH İMAJI: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH ALGILARI )

Author : Servet Üztemur    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 301-339
    


Summary

This paper aims to reveal prospective social studies teachers’ conceptions of history. The study group consists of 97 prospective social studies teachers studying at a university in southern Turkey in the first half of the 2019-2020 academic year. The participants were randomly selected from each grade level. History is inherently abstract and very extensive. For this reason, the study group’s conceptions of history were examined in three stages in this study. In the first stage, the participants were asked to draw the first five things that came to their minds about history. In the second stage, they were asked to choose a drawing from these five drawings that they most closely identified and associated with history and write down the reasons for choosing that particular drawing. Finally, in the third stage, unstructured interviews were conducted with seven volunteer participants to reveal their reasons for choosing the drawings. The findings obtained as a result of the content analysis showed that the participants’ conceptions of history were collected in 12 different categories. Most of the drawings were about wars and war-related phenomena. The motifs underlying the participants’ conceptions of history were collected in 9 different categories. The study concludes that participants’ conceptions of history are shaped on the basis of historical consciousness and that history is a dynamic process that affects the structure of modern societies.Keywords

conception of history, prospective social studies teachers, drawings, historical consciousnessAbstract

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarih imajlarını ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 öğretim yılının ilk yarısında Türkiye’nin güneyinde yer alan bir üniversitede okuyan her sınıf düzeyinden rastgele seçilmiş 97 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Tarih yapısı itibariyle soyut ve çok geniş kapsamlıdır. Bu nedenle bu araştırmada çalışma grubunun tarih algıları üç aşamada derinlemesine incelenmiştir. Birinci aşamada katılımcılardan tarih deyince akıllarına gelen ilk beş şeyi çizmeleri istenmiştir. İkinci aşamada bu beş çizim arasından tarih ile en çok özdeşleştirdikleri ve tarihle daha çok bağdaştırdıkları bir çizimi seçerek bu çizimi seçme nedenlerini ayrıntılı bir şekilde yazmaları istenmiştir. Üçüncü aşamada çalışma grubu içerisinden seçilen yedi gönüllü katılımcıyla çizimleri seçme nedenlerine yönelik yapılandırılmamış mülakatlar yapılmıştır. İçerik analizi sonucunda elde edilen araştırma bulguları, katılımcıların genel tarih imajlarının 12 farklı kategoride toplandığını göstermiştir. Katılımcılar tarih ile en çok savaş ve savaşı ile ilgili olguları çizmişlerdir. Katılımcıların tarih algılarının altında yatan motifler 9 ayrı kategoride toplanmıştır. Araştırma sonuçları, katılımcıların tarih algılarının tarih bilinci temelinde şekillendiğini ve tarihin günümüz toplum yapısını etkileyen dinamik bir süreç olduğunu ortaya koymuştur.Keywords

tarih algısı, sosyal bilgiler öğretmen adayları, çizimler, tarih bilinci

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri