Özet


LİSE ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE AKADEMİK MOTİVASYONUN İNCELENMESİ

Mevcut çalışma lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ve akademik motivasyonlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırması şeklinde desenlenmiştir. Çalışmaya Hatay ilinde öğrenimlerine devam eden ve kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 211 lise öğrencisi katılmıştır. Çalışmada veriler “Beden eğitimi dersine yönelik tutum ölçeği” ve “Akademik motivasyon ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 23 Paket Program Kullanılmış olup, tanımlayıcı istatistikler ortalama ve standart sapma şeklinde verilmiştir. İkili karşılaştırmalarda gruplar arası bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Kavramlar arasındaki ilişkinin incelenmesinde ise Kısmi korelasyon analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak mevcut çalışma erkek öğrencilerin ve okul takımlarında yarışan öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının ve dışsal akademik motivasyonlarının daha yüksek olduğunu, kız öğrencilerin ve okul takımlarında hiç yarışmamış öğrencilerin ise daha fazla motivasyonsuzluk yaşadığını göstermiştir. Ayrıca hem kız hem de erkek öğrencilerde beden eğitimi dersine yönelik tutum arttıkça akademik motivasyonda artmakta, motivasyonsuzluk ise azalmaktadır.Anahtar Kelimeler

Beden eğitimi, spor, tutum, akademik motivasyon


Reference