Abstract


BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin bilimsel epistemolojik inançları ile düşünme stillerini farklı değişkenler açısından incelemek ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilen araştırmaya farklı okul türlerinde görev yapan ve basit tesadüfi örneklem belirleme yöntemi ile seçilen 268 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak beden eğitimi öğretmenlerinin bilimsel epistemolojik inançlarını belirmeye yönelik Deryakulu ve Bıkmaz (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği” kullanılırken, düşünme stillerini belirlemeye yönelik olarak Buluş (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Düşünme Stilleri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklemler T-Testi, tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA), Pearson korelesyon testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler ışığında beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki deneyimleri, görev yaptıkları okul düzeyleri ve görev yaptıkları yerleşim yerleri bilimsel epistemolojik inançları ve düşünme stillerinde anlamlı farklılaşmaya neden olmazken, cinsiyetleri “yasama” ve “yargı” düşünme stillerinde ile bilimsel epistemolojik inançlarında, kitap okuma alışkanlıkları ise “yargı”, “monarşik”, “hiyerarşik”, “dışsal” ve “liberal” düşünme stilleri ile bilimsel epistemolojik inançlarında farklılaşmaya neden olduğu tespit edilmiştir. Beden eğitimi öğretmenlerinin “Bilimsel Epistemolojik İnanç Ölçeği” toplam puanları ile “Düşünme Stilleri Ölçeği” toplam puanları,  “yasama”, “yürütme”, “yargı”, “hiyerarşik”, anarşik, “lokal”, “liberal”, “muhafazakâr” alt boyutları arasında orta düzeyde, “monarşik”, “oligarşik”, “global”, içsel, “dışsal” alt boyutları arasında düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre araştırmamıza katılan beden eğitimi öğretmenleri güçlü geleneksel bilimsel inanca sahip olduğu belirlenmiştir. Bilgi kaynağı ve bilginin kazanılmasında rehber olarak kabul edilen beden eğitimi öğretmenlerinin bilgi ve bilginin doğasına olan farkındalıklarının sağlanması ve bilginin kapsam ve sınırlılıklarına ilişkin seviyelerinin artması için lisans eğitimleri boyunca bilimsel bilgi, bilimin doğası derslerinin zorunlu ders kapsamına alınması, bilimsel epistemoloji inancının oluşabilmesi için hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, ortaokul ve lise müfredatlarında bilimsel bilgi ve bilginin doğası ile ilgili derslerin eklenmesi önerilmektedir. Ayrıca öğretmenlerin farklı düşünme stillerine de sahip olabilmesi için eğitim öğretim yılı öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen mesleki gelişim seminerlerinde ilgili konu üzerine çalışmaların gerçekleştirilmesi önerilmektedir.Keywords

Beden eğitimi öğretmeni, Bilimsel epistemolojik inanç, Düşünme stilleri

References