Abstract


MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI ÜSTBİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

21. yüzyıl bilginin hızla değiştiği ve yaşam boyu öğrenmenin zorunluluk haline geldiği bir dönemdir. Bu dönemde bireylerin hızla değişen bilgi akışına uyum sağlayabilmeleri için kazanılması gereken önemli becerilerden biri üst düzey okuma becerileridir. Üst düzey okuma becerileri, bilinçli ve eleştirel okumayı gerektiren beceriler olup üst bilişsel okuma stratejilerini kullanmayı gerektirir. Eğitim ortamlarında üst bilişsel okuma stratejilerinin öğrenciler tarafından kullanılması, öğrencilerin akademik yaşantılarını olumlu etkilemektedir. Bu nedenle, bu araştırmada meslek yüksekokulu öğrencilerinim kullandıkları üst bilişsel okuma stratejilerini tespit etmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmada meslek yüksek okulu öğrencilerinin üst bilişsel okuma stratejilerini kullanma durumları, okuma stratejilerinin cinsiyet, bölüm ve öz yeterlik inançları ile ilişkisi araştırılmıştır. Araştırma genel tarama modelinde olup, batıda bir meslek yüksekokulunda uzaktan eğitim alan gönüllülük esasına göre rastgele seçilmiş 269 öğrenciden veriler toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak okuma stratejileri ölçeği, kişisel bilgi formu ve akademik özyeterlik ölçeği kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini orta seviyede kullandıkları; sonucuna ulaşılmıştır. Kadın öğrenciler lehine, pragmatik okuma stratejilerinde erkek öğrencilere göre kullanma ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılık bulunurken; sınıf seviyelerine göre ortalamalarda farklılık bulunmamıştır. Bölümlere göre farklılaşma Çocuk Gelişimi ile Özel Güvenlik öğrencileri arasında olurken, Çocuk gelişimi öğrencileri lehine bir farklılaşma tespit edilmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre özyeterlik inançları ile okuma stratejileri arasında orta düzeyde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Okuma stratejilerinin yükseköğretimde daha fazla araştırmaya konu olması önerilerek çalışma sonlandırılmıştır.Keywords

Meslek Yüksekokulu Öğrencileri, Üstbilişsel Okuma Stratejileri, pragmatik okuma stratejileri, analitik okuma stratejileri, Akademik özyeterlik İnancı

References