THE EFFECT OF MIND MAPPING ON ACADEMIC ACHIEVEMENT OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS
(ZİHİN HARİTASI KULLANIMININ MESLEK YÜKSEK OKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ )

Author : EMİNE KÜBRA PULLU  , Ayşe Ülkü KAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 238-268
    


Summary

The aim of this study is to determine the effect of the mind mapping technique employed in the “Information and Communication Technologies”(ICT) course on university students’ academic achievement as well as their views on the process. In the study, an explanatory sequential design, which is one of the mixed method designs using the combination of quantitative and qualitative data collection techniques, was preferred. In the quantitative aspect of the study, the design with an unequal control group, which is one of the quasi-experimental design models, was used. In the qualitative aspect of the study, on the other hand, phenomenology was utilised. The study group determined based on convenience sampling consisted of 65 first-year students who were studying in the Kayseri University Hüseyin Şahin Vocational School Child Development Programme during the 2018-2029 academic year. While experimental group included 33 students, control group included 32 students. During the eight-week process, the students made applications with the mind mapping technique in the ICT course. The researchers held an achievement test for the students before and after the application. The KR-20 reliability coefficient of the 16-question achievement test was calculated to be 0.70. Following the application, 15 students were interviewed. The quantitative data of the study were analysed by employing the Shapiro-Wilk normality test, dependent samples t-test, Wilcoxon signed-rank test, and MWU test. The qualitative data of the study were analysed by descriptive analysis. As a result of the study, it was determined that the students in the experimental group, who practised the mind mapping technique, had greater academic achievement in ICT course than those in the control group, who utilised traditional applications. The students were reported to have both positive and negative views towards mind map applications. Furthermore, it was concluded that the students shared their views on the cognitive and affective impacts of these applications on the course as well as the challenges they had with mind mapping.Keywords

Mind mapping, ınformation and communication technologies course, mixed method, quasi-experimental designAbstract

Bu araştırmada “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” dersinde kullanılan zihin haritası tekniğinin üniversite öğrencilerinin akademik başarısı üzerindeki etkisini ve sürece ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nicel ve nitel veri toplama tekniklerinin bir arada kullanıldığı karma yöntem desenlerinden açımlayıcı sıralı desen tercih edilmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda yarı deneysel desen modellerinden biri olan eşitlenmemiş kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise olgubilim kullanılmıştır. Kolay örnekleme yöntemine göre belirlenen araştırmanın çalışma grubunu 2018-2029 eğitim öğretim yılında Kayseri Üniversitesi Hüseyin Şahin MYO Çocuk Gelişimi programı 1. sınıfta öğrenim gören 65 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 33’ü deney grubunda ve 32’si ise kontrol grubunda yer almaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri dersinde öğrenciler ile 8 haftalık süreç boyunca zihin haritası tekniği ile uygulamalar yapılmıştır. Uygulama öncesinde ve sonrasında öğrencilere araştırmacılar tarafından hazırlanan başarı testi uygulanmıştır. 16 sorudan oluşan başarı testinin KR-20 güvenirlik katsayısı 0.70 olarak hesaplanmıştır. Uygulama sonrasında ise 15 öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın nicel verilerinin analizinde Shapiro-Wilk normallik testi, bağımlı gruplar t-testi, Wilcoxon işaretli sıralar testi ve MWU testi kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verilerinin analizinde ise betimsel çözümleme yapılmıştır. Araştırma sonucunda zihin haritası tekniğinin kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri dersi akademik başarılarının geleneksel uygulamaların kullanıldığı kontrol grubu öğrencilerine göre daha yüksek çıktığı belirlenmiştir. Öğrencilerin zihin haritası uygulamalarına ilişkin olumlu ve olumsuz görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca bu uygulamaların derse bilişsel ve duyuşsal etkilerine ve zihin haritalamada karşılaştıkları sorunlara ilişkin öğrencilerin görüş belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Zihin haritası tekniği, bilgi ve iletişim teknolojileri dersi, karma yöntem, yarı deneysel desen