SUBJECTIVE WELL-BEING IN ADOLESCENTS AND EMERGING ADULTS: PERSONALITY, VALUES AND SOCIAL RELATIONSHIPS
(ERGENLER VE BELİREN YETİŞKİNLERDE ÖZNEL İYİ OLUŞ: KİŞİLİK, DEĞERLER VE SOSYAL İLİŞKİLER )

Author : Meltem Aslan Gördesli  , Ayşe Esra İşmen Gazioğlu  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 1071-1091
    


Summary

Investigating the sources of happiness dates back to ancient times and has an important share in today's mental health research. Subjective well-being is included in the scientific definitions of happiness. Although there are many studies on subjective well-being, studies examining this concept in a developmental context are still limited. This study aims to examine the role of personality, values, and social relationships in explaining subjective well-being in adolescents and emerging adults. Research data related to the independent variables of the research Five Factor Personality Inventory, Portrait Values Questionnaire, Network of Relationships Inventory Short Form; data on dependent variables were collected using the Satisfaction with Life Scale and the Positive-Negative Affect Scale. The sample of the study is convenient sampling and data were collected from total of 716 participants, consisting of adolescents (n=372) and emerging adults (n=344). The collection of data was based on a voluntary basis. After testing the data for normal distrubition and there was no multicollinearity between variables, the main analysises were run. Pearson Product-Moment Correlation Coefficient and Hierarchical Multiple Regression Analysis were performed. When the subjective well-being literature is examined, it is seen that the subjective well-being levels of individuals may differ according to gender; therefore, gender was assigned as the control variable in this study. Findings showed that neuroticism in both adolescents and emerging adults, conservatism in adolescents, self-enhancement in emerging adults, and positive relationship with mother both in adolescents and emerging adults contributed to subjective well-being. In this study, social relations are limited to mother and closest relations. It is thought that the inclusion of relationships with different people in the social networks of individuals in future studies is important for a better understanding of the social determinants of subjective well-being.Keywords

Subjective well-being, personality, values, social relationshipsAbstract

Mutluluğun kaynaklarının araştırılması, geçmişi çok eskilere dayanmakla birlikte ve günümüz ruh sağlığı araştırmalarında da önemli bir paya sahiptir. Mutluluk kavramı, bilimsel manada öznel iyi oluş olarak literatürde yer almaktadır. Öznel iyi oluş üzerine pek çok çalışma olmasına rağmen, bu kavramı gelişimsel bağlamda inceleyen çalışmalar halen sınırlıdır. Bu çalışma, ergenlerde ve beliren yetişkinlerde öznel iyi oluşu açıklamada kişiliğin, değerlerin ve sosyal ilişkilerin rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın bağımsız değişkenlerine ilişkin araştırma verileri Beş Faktör Kişilik Envanteri, Portre Değerler Anketi, İlişki Ağı Envanteri Kısa Formu; bağımlı değişkenlere ilişkin veriler ise Yaşam Doyumu Ölçeği ve Olumlu-Olumsuz Duygu Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi elverişli örnekleme olup, veriler ergenler (n=372) ve beliren yetişkinlerden (n=344) oluşan toplam 716 katılımcıdan toplanmıştır. Veriler, gönüllülük esasına dayalı olarak toplanmıştır. Verilerin normal dağılım için test edilmesinden ve değişkenler arasında çoklu bağlantısallığın olmadığının tespit edilmesinden sonra ana analizlere geçilmiştir. Araştırmanın hipotezleri doğrultusunda Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı hesaplanmış ve Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizi yapılmıştır. Öznel iyi oluş literatürü incelendiğinde bireylerin öznel iyi oluş düzeylerinin cinsiyete göre farklılık gösterebildiği gözlendiğinden, cinsiyet bu çalışmada kontrol değişkeni olarak atanmıştır. Bulgular, nevrotikliğin hem ergenlerde hem de ortaya çıkan yetişkinlerde; muhafazacılığın ergenlerde, özgenişletimin beliren yetilkinlerde; anne ile olumlu ilişkinin ise hem ergenler hem de beliren yetişkinlerde öznel iyi oluşu etkilediğini göstermiştir. Bu çalışmada sosyal ilişkiler anne ve en yakın arkadaş ile sınırlandırılmıştır. Sonraki çalışmalarda bireylerin sosyal ağlarında farklı kişilerle olan ilişkilerine yer verilmesinin öznel iyi oluşun sosyal belirleyicilerinin daha iyi anlaşılması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.Keywords

Öznel iyi oluş, kişilik, değerler, sosyal ilişkiler