EXAMINATION OF THE LITERARY GENRES IN SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS IN TERMS OF LEARNING OBJECTIVES, CONTENT AND VALUES

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YER ALAN EDEBÎ TÜRLERİN KAZANIM, İÇERİK VE DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE LITERARY GENRES IN SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS IN TERMS OF LEARNING OBJECTIVES, CONTENT AND VALUES

 
Author : BİRGÜL KÜÇÜK TURGUT  , Zekerya AKKUŞ, Figen CEVGER  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1864-1916
DOI Number: :
Cite : BİRGÜL KÜÇÜK TURGUT , Zekerya AKKUŞ, Figen CEVGER, (2022). EXAMINATION OF THE LITERARY GENRES IN SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS IN TERMS OF LEARNING OBJECTIVES, CONTENT AND VALUES . International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 1864-1916. Doi: 10.35826/ijoecc.615.
    


Summary

The purpose of the study is to determine the appropriateness of the literary genres used in social studies textbooks in terms of learning objectives, content, and values and to identify their distribution according to grade levels and learning domains. For this purpose, a total of three textbooks at the 5th, 6th, and 7th grade levels were examined. Employing the qualitative approach, the study utilized the document analysis method and the data were analyzed with the content analysis technique. The study findings were tabularized and interpreted. The study results revealed that apart from the genres of novels, stories and poems used in the subject of “Gift from the Past to the Future: Common Heritage” in the 5th grade textbook, the literary genres used at all grade levels and the activities developed based on these genres help to achieve the related learning objective, and appropriate for the subject’s content and the values the students are desired to attain. In addition, literary genres were found the most in the 7th grade textbook and the least were found in the 6th grade textbook. Furthermore, poetry was the most used literary genre in all grade levels, and the literary genres were used the most in the learning domains of Culture and Heritage, and Production, Distribution and Consumption. At the end, the study determined that literary genres used and the activities developed based on these genres were appropriate for achieving the relevant learning objectives, some of the literary genres used in the 5th and 7th grade textbooks were not appropriate for the content and values of the related subject, the literary genres were used the most in the learning domains of Culture and Heritage, and Production, Distribution and Consumption, there were no literary genres in the 5th grade textbook’s “Individual and Society” and “Science, Technology and Society” learning domains, 6th grade textbook’s “People, Places, and Environments”, “Science, Technology, and Society”, “Production, Distribution, and Consumption”, “Active Citizenship”, and “Global Connections” learning domains, and 7th grade textbook’s “Global Connections” learning domain.Keywords

Social studies textbook, Social Studies teaching, literary genresAbstract

Araştırmanın amacı; sosyal bilgiler ders kitaplarında kullanılan edebî türlerin kazanım, içerik ve değerler açısından uygunluğunu saptamak; sınıf düzeyleri ve öğrenme alanlarına göre dağılımını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda 5, 6 ve 7. sınıf düzeylerinde olmak üzere toplam 3 adet ders kitabı incelenmiştir. Nitel yaklaşımın benimsendiği bu araştırma, doküman incelemesi yöntemi ile yürütülmüş ve veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular, tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonunda; 5. sınıf ders kitabında yer alan “Geçmişten Geleceğe Armağan: Ortak Miras” konusunda kullanılan roman, hikâye ve şiir türlerinin dışında, tüm sınıf düzeylerinde kullanılan edebî türlerin ve bu türler üzerinden hazırlanan etkinliklerin ilgili kazanımları gerçekleştirmeye, konunun içeriğine ve öğrencilerin sahip olması istenilen değerleri kazandırmaya uygun olduğu; en fazla edebî türün 7. sınıf ders kitabında; en az edebi türün 6. sınıf ders kitabında yer aldığı; tüm sınıf düzeyleri toplamında en çok kullanılan edebî türün şiir olduğu; en fazla edebî türün kullanıldığı öğrenme alanlarının ise; Kültür ve Miras ile Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanlarının olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonunda yararlanılan edebî türlerin ve bu türler üzerinden hazırlanan etkinliklerin ilgili kazanımları gerçekleştirmeye uygun olduğu; 5. ve 7. sınıfta kullanılan bazı edebî türlerin ise ilgili konu içeriklerine ve değerlere uygun olmadığı; en fazla edebî türün kullanıldığı öğrenme alanlarının “Kültür ve Miras” ile “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanlarının olduğu; 5. sınıf ders kitabında “Birey ve Toplum” ile “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanlarında; 6. sınıf ders kitabında “İnsanlar, Yerler ve Çevreler”, “Bilim, Teknoloji ve Toplum”, “Üretim, Dağıtım ve Tüketim”, “Etkin Vatandaşlık” ve “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanlarında; 7. sınıf ders kitabında“Küresel Bağlantılar” öğrenme alanında herhangi bir edebî türe yer verilmediği tespit edilmiştir.Keywords

Sosyal bilgiler ders kitabı, sosyal bilgiler öğretimi, edebî tür