Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RELATIONSHIPS BETWEEN PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL POLITICS AND ORGANIZATIONAL CYNICISM LEVELS OF RESEARCH ASSISTANTS WORKING IN EDUCATION FACULTIES
(EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE ÇALIŞAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ÖRGÜTSEL POLİTİKA ALGILARI VE ÖRGÜTSEL SİNİZM SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER )

Author : Evrim EROL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 642-697
    


Summary

This study examined the relationship between the perceptions of research assistants employed in educational faculties of various state universities in Turkey regarding perceptions of organizational politics and their levels of organizational cynicism. This study examined the relationship between the perceptions of research assistants employed in educational faculties of various state universities in Turkey regarding organizational politics and their levels of organizational cynicism. This study is based on the views of research assistants employed at faculties of education. In Turkey, research assistants have an ambiguous job description.  Although it includes fulfilling all tasks assigned by anyone with a higher academic title, their work has no long-term employment guarantee. The main reason for choosing research assistants for the study was that research assistants have an ambiguous job description in Turkey. Although the job includes fulfilling all tasks assigned by anyone with a higher academic title, there is no long-term employment guarantee. They are likely to develop a cynical attitude towards other academics as they are the target of organizational politics. So, they are likely to develop a cynical attitude towards other academics as they are the target in organizational politics. In the study designed in the correlational model, in order to collect the data, 341 research assistants were administered" Perception of Organizational Politics" and "Organizational Cynicism" scales via e-mail. As demographic variables, the research assistants' "gender, age, organizational tenure, and educational status" examined, and for the analysis of the data, descriptive and predictive analysis techniques used. As a result, the research assistants perceive the academician behaviors in the education faculties as political at an above-average level and feel cynical at an above-average level. It also concluded that the sub-dimensions of the perception of organizational politics are a significant predictor of organizational cynicism. In addition, determined that as the ages, organizational tenure, and educational status of the research assistants increase, their political perceptions, cynical attitudes, and behaviors increase.Keywords

Perception of organizational politics, organizational cynicism, faculty of education, research assistant.Abstract

Bu çalışmada Türkiye’deki çeşitli devlet üniversitelerinin eğitim fakültelerinde görev yapan araştırma görevlilerinin, örgütsel politika algıları ile örgütsel sinizm seviyeleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma görevlileri ile çalışılmasının temel sebebi; muğlak bir iş tanımına sahip ve kadro güvencesinden yoksun araştırma görevlilerinin, örgütsel politika sürecine genelde hedef konumundaki gözlemciler olarak fakültelerine ve diğer akademisyenlere karşı sinik tutum ve davranışlar geliştirme ihtimallerinin daha fazla olmasıdır. Korelasyonel tarama modelinde desenlenen çalışmada veri toplamak için 341 araştırma görevlisine e-posta aracılığıyla “Örgütsel Politika Algısı” ve “Örgütsel Sinizm” ölçekleri uygulanmıştır. Çalışmada demografik değişken olarak araştırma görevlilerinin “cinsiyet, yaş, örgütsel kıdem ve eğitim durumu” değişkenleri incelenmiş, verilerin analizi için ise betimsel ve kestirimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada, araştırma görevlilerinin eğitim fakültelerindeki akademisyen davranışlarını ortalamanın üstü düzeyde politik algıladıkları ve kendilerini de yine ortalamanın üstü düzeyde sinik olarak hissettikleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte gerçekleştirilen analizler sonucunda örgütsel politika algısı alt boyutlarının örgütsel sinizmin önemli bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırma görevlilerinin yaşları, örgütsel kıdemleri ve eğitim durumlarındaki artışa göre politik algıları ile sinik tutum ve davranışlarında artış olduğu belirlenmiştir.Keywords

ÖÖrgütsel politika algısı, örgütsel sinizm, eğitim fakültesi, araştırma görevlisi

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri