THE VIRTUAL CLASSROOM EXISTENCE OF MOTHER TONGUE EDUCATION PRE-SERVICE TEACHERS IN THE CONTEXT OF THE ATTENDANCE, ENGAGEMENT, AND DIITAL LITERACY
(DERS TAKİBİ, DERS KATILIMI VE DİJİTAL OKURYAZARLIK BAĞLAMINDA ANA DİLİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SANAL SINIF VAROLUŞLARI )

Author : Sümeyye Konuk    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 1862-1902
    


Summary

For years, mother tongue education pre-service teachers (MTEPSTs) have trained in traditional classrooms in many parts of the world. However, the pandemic has required us to pass over traditional classroom walls. Education through video conferencing has been the primary way of training pre-service teachers mostly. Distance education requires reinterpretation of many issues such as interaction, engagement, classroom atmosphere, and digital identity in teacher training. The virtual classroom attendance, engagement, and digital literacy of MTEPSTs were investigated through the eyes of teacher educators and students to understand the role of video conferencing in teacher training. This research design is a descriptive case study. Research data were collected through interviews from 15 teacher educators and an online questionnaire consisting of open-ended questions from 252 MTEPSTs. Research results indicated that recorded lessons for MTEPSTs outweigh the opportunity for teacher-student interaction in virtual classrooms. The main reasons for the MTEPSTs to prefer recorded lessons are time flexibility and timesaving. The rate (31.75%) of unwillingness due to education, such as monotony, direct instruction method, passive learning, the process that is not measured is at a level that cannot be underestimated. The main reasons for the reluctance to video engage online lessons are the home environment (34.07%), and tatty / unprepared appearance (21.48%). Concern (63.45%) is the main reason for MTEPSTs' reluctance to verbally engage in online lessons. In digital literacy, educators had issues with the inability to produce effective digital content, make an appropriate assessment, and find technical support to produce digital content. On the other hand, regarding MTEPSTs, educators reported problems that are seeing search engines as the only source of information, copy/paste assignments, and inability to use the video conference system effectively. Research results indicated that the deficiency of classroom interaction, distance learning pedagogy, and digital literacy are the main problems in virtual classrooms.Keywords

Attendance, engagement, digital literacy, virtual classroom, Turkish teacher trainingAbstract

Dünyanın birçok yerinde, yıllardır ana dili öğretmeni adayları (ADÖA), geleneksel sınıflarda yetiştirilmiştir. Ancak, salgın geleneksel sınıf duvarlarının aşılmasını gerekmiştir. Salgın nedeniyle video konferans yoluyla eğitim, öğretmen yetiştirmenin birincil yolu hâline gelmiştir. Uzaktan eğitim, öğretmen yetiştirmede, etkileşim, katılım, sınıf atmosferi, dijital kimlik gibi birçok konunun yeniden yorumlanmasını gerektirmiştir. Bu araştırmada, öğretmen eğitiminde video konferansın rolünü anlamak için ADÖA’ların sanal sınıf devamlılığı, sözlü ve görüntülü ders katılımı, dijital okuryazarlık durumları eğitimcilerin ve öğrencilerin gözünden araştırılmıştır. Mevcut araştırma tanımlayıcı bir durum çalışmasıdır. Veriler, 15 eğitimciden görüşme aracılığıyla ve 252 ADÖA‘dan çevrimiçi bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonuçları, ADÖA’lar için kaydedilen dersleri izlemenin sanal sınıflardaki öğretmen-öğrenci etkileşimi fırsatından daha ağır bastığını göstermiştir. ADÖA’ların kayıtlı dersleri tercih etmesinin ana nedenleri zaman esnekliği ve zaman tasarrufudur. Düz anlatım, öğrencinin pasifliği, süreçte yapılanların değerlendirmeye yansımaması gibi eğitimin içeriğine bağlı çevrimiçi derslere karşı isteksizlik nedenleriyse %31.75’lik bir oranla küçümsenemeyecek düzeydedir. ADÖA’ların çevrimiçi derslere görüntülü katılım konusundaki isteksizliğin ana nedenleri ev ortamı (%34.07) ve kendilerinin evdeki bakımsız / hazırlıksız görünümleridir (%21.48). Endişe (%63.45), ADÖA’ların çevrimiçi derslere sözlü olarak katılma konusundaki isteksizliğinin ana nedenidir. Dijital okuryazarlıkta, eğitimciler uzaktan eğitim için dijital içerik üretememe, dijital içerik üretmek için teknik destek bulamama ve uygun bir ölçme değerlendirme yapamama gibi sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir. Eğitimciler, öğrencilerle ilgili ise, arama motorlarını tek bilgi kaynağı olarak görme, kopyala yapıştır ödevler hazırlama ve video konferans sistemini etkin kullanamama şeklinde sorunlar olduğunu bildirmiştir. Araştırma sonuçları sanal sınıflarda sınıf içi etkileşim, uzaktan eğitim pedagojisi ve dijital okuryazarlık becerilerindeki eksikliklerin başlıca sorunlar olduğunu göstermiştir.Keywords

Katılım, etkileşim, dijital okuryazarlık, sanal sınıf, Türkçe öğretmeni yetiştirme