PERCEPTIONS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS ABOUT THE VALUE OF SENSITIVITY IN THEIR CASE STUDIES
(İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖRNEK OLAYLARINDA DUYARLILIK DEĞERİ ALGILARI )

Author : Nuray Kurtdede Fidan  , Sibel Yazıcı  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 1622-1657
    


Summary

This study deals with the perceptions of the fourth grade students about the value of sensitivity. In this study it is appropriated the phenomenological approach which is one the method of qualitative research design. The participants of the study are 135 fourth grade students. The data of the study are collected through written statements of the students. The data are analysed through inductive content analysis. As a result of the analysis of the qualitative data, the data are grouped under four themes: meaning the participants attached to the value of sensitivity, their description about the scope of this value, their examples about this value and their suggestions to improve such acts. The findings of the study showed that the students are aware of the meaning and importance of the value of sensitivity. The students explained the value of sensitivity as not being unresponsive to what is happening around, being sensitive, helping those who need help, being united against various rights and claiming rights and using resources correctly. In addition, it is observed that the students explained the value of sensitivity by associating it with other values such as respect, benevolence, tolerance and approaching the others with empathy. The students expressed that sensitivity should be given to the elderly, homeless, disabled, children and friends. In addition, the students stated that sensitivity should be shown to the protection of stray animals and endangered animals and to raise awareness. Some of the explanations of the participants concerning the sensitive behaviors are found to be related to environment: keeping the environment clean, not throwing garbage to places, collecting waste oil in waste oil collectors in schools and collecting waste batteries in waste areas. As suggestions for sensitive behavior, the participants stated the following: making projects to use resources consciously, putting food and water for animals, flowering and planting trees around the school or around the house and making educational club activities to raise awareness about being sensitive at school. It can be said that the awareness of the students is high about the fact that individuals should be sensitive to the environment, nature and people which is their main duty and responsibility.Keywords

Elementary School Students, Document Analysis, Value of Sensitivity, Values Education, İnductive Content AnalysisAbstract

.Bu makale, ilkokul dördüncü sınıfa devam eden öğrencilerin duyarlılık değeriyle ilgili algılarını araştırmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik yaklaşım benimsenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, dördüncü sınıfına devam etmekte olan 135 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veriler öğrenciler tarafından yazılan örnek olaylar ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde endüktif içerik analizi/tümevarım analizi uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, veriler ilkokul öğrencilerinin duyarlılık değerine yükledikleri anlamlar, duyarlılık değerinin kapsamına yönelik betimlemeleri, duyarlı davranışlara yönelik açıklamaları ve duyarlı davranmaya yönelik önerileri olarak dört tema altında ele alınmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin duyarlılık değerinin anlamının ve öneminin farkında olduğu belirlenmiştir. Öğrenciler duyarlılık değerini, çevrede olanlara tepkisiz kalmama, hassas olma, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etme, çeşitli haklara karşı birlik olma ve haklara sahip çıkma ve kaynakları doğru kullanma olarak açıklamıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerin duyarlılık değerini saygı, yardımseverlik, hoşgörülü ve empati ile yaklaşma gibi çeşitli değerlerle ilişkilendirerek açıkladıkları belirlenmiştir. Öğrenciler duyarlılığın; yaşlılara, kimsesizlere, engellilere, çocuklara ve arkadaşlara olması yönünde düşüncelerini belirtmiştir. Ayrıca sokak hayvanları ve nesli tükenmekte olan hayvanların korunması ve farkındalık yaratılması konusuna duyarlılık gösterilmesi gerektiği öğrenciler tarafından belirtilmiştir. Öğrencilerin, duyarlı davranışlara yönelik olarak çevrenin temiz tutulması, yerlere çöplerin atılmaması, atık yağların okullarda atık yağ toplayıcılara atılması, atık pillerin atık pillerinde toplanması gibi çevreye yönelik duyarlı davranışlar yazdıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin, kaynakları bilinçli kullanmaya yönelik projeler yapma, hayvanlara yemek ve su koyma, okul çevresinde veya ev çevresinde çiçeklendirme ve ağaç dikimi yapma, okulda duyarlı davranılmasına yönelik farkındalık yaratmak için eğitsel kulüp çalışmaları yapma gibi öneriler geliştirdikleri görülmüştür. Bireylerin çevreye, doğaya, insanlara, hayvanlara duyarlı davranmasının onların temel görevi ve sorumluluğu olduğu konusunda öğrencilerin farkındalıklarının yüksek olduğu söylenebilir.Keywords

.Duyarlılık değeri, değerler eğitimi, endüktif içerik analizi, ilkokul öğrencileri, örnek olay.