Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FACTORS THAT AFFECT THE LIFELONG LEARNING OF OLDER MALE INDIVIDUALS: A CASE OF DEMIRCI IN TURKEY
(YAŞLI ERKEK BİREYLERİN YAŞAMBOYU ÖĞRENME SÜREÇLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE’DE DEMİRCİ İLÇESİ ÖRNEĞİ )

Author : Halil İbrahim HASESKİ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 593-641
    


Summary

Lifelong learning, also known as from cradle to grave learning, includes competencies that 21st-century individuals should possess. Therefore, lifelong learning is important for older individuals in society as well as young individuals. Because the older population increases globally, and the average human life becomes longer, the desire to increase the quality of life in the old age and active aging approaches attract the attention of researchers, practitioners, and policymakers. Thus, the present study aimed to determine the factors that affect the lifelong learning of older male individuals. In line with this aim, the participants of this phenomenological study included 40 older men over the age of 65, living at Demirci District in Manisa province, Turkey during 2018 and 2019. The data were collected with personal information form, open-ended questions form, and semi-structured interviews. The collected data were analyzed with content analysis. The content analysis findings demonstrated that older male individuals acquired new knowledge mainly by reading and watching television within the context of lifelong learning, and they mostly benefited from these activities personally. Furthermore, it was understood that the factors that encouraged the older males in lifelong learning activities were predominantly individual and professional factors. On the other hand, the factors that prevented the participation of older male individuals in lifelong learning were mostly personal. Besides, it was identified that they mainly needed cultural and professional activities in lifelong learning. Furthermore, older males stated the significance of lifelong learning from different perspectives. At the end of the paper, several recommendations were presented for future studies and implementations.Keywords

Lifelong learning, older individuals, effective factors in lifelong learning, lifelong learning needs, lifelong learning preferencesAbstract

Beşikten mezara kadar öğrenme olarak da tanımlanan yaşamboyu öğrenme becerisi, 21. yüzyıl bireylerinin sahip olması gereken bir niteliktir. Bu nedenle yaşamboyu öğrenme toplumdaki genç bireyler için olduğu kadar yaşlılar için de önem taşımaktadır. Özellikle dünyada yaşlı nüfusunun arttığı ve ortalama insan ömrünün uzadığı göz önüne alındığında, yaşlılık döneminde yaşam kalitesini yükseltme isteği ve aktif yaşlanma düşüncesi araştırmacıların, uygulayıcıların ve politika yapıcıların dikkatlerini çekmektedir. Bu bağlamda, söz konusu araştırmada yaşlı erkeklerin yaşamboyu öğrenme süreçlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda olgu bilim deseni ile tasarlanan araştırmanın katılımcıları, 2018-2019 yılları arasında Manisa İli Demirci İlçesinde bulunan ve gönüllülük esasına göre belirlenen 65 yaş üzeri 40 yaşlı erkekten oluşmaktadır. Araştırmada veriler, kişisel bilgi formu, açık uçlu soru formu ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda yaşlı erkeklerin yaşamboyu öğrenme kapsamında ağırlıklı olarak farklı kaynaklardan okuma yaparak ve televizyon izleyerek yeni bilgiler edindikleri, söz konusu etkinliklerden de çoğunlukla kişisel açıdan faydalar gördükleri belirlenmiştir. Ayrıca, yaşlı erkeklerin yaşamboyu öğrenme konusunda etkinliklere katılımlarını teşvik eden faktörlerin ağırlıklı olarak bireysel ve mesleki etmenlerden oluştuğu anlaşılmıştır. Diğer yandan yaşlı erkek bireylerin yaşamboyu öğrenmeye katılımlarını engelleyen faktörlerin ise ağırlıklı olarak kişisel etmenlerden oluştuğu belirlenmiştir. Bunlara ilaveten yaşlı erkeklerin yaşamboyu öğrenme konusunda çoğunlukla kültürel ve mesleki etkinliklere ihtiyaç duydukları anlaşılmıştır. Bunlarla birlikte yaşlı erkekler yaşamboyu öğrenmenin önemini farklı açılardan dile getirmişlerdir. Araştırma sonunda elde dilen sonuçlara dayalı olarak yeni araştırmalara ve uygulamalara yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.Keywords

Yaşamboyu öğrenme, Yaşlı bireyler, Yaşamboyu öğrenmede etkili faktörler, Yaşamboyu öğrenme ihtiyaçları, Yaşamboyu öğrenme tercihleri

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri