Abstract


TEK EBEVEYNLİ ERGENLERDE, YAŞAM DOYUMU İLE ALGILANAN SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu çalışmada, tek ebeveynli ergenlerin yaşam doyumu ile aile, arkadaş ve öğretmenlerden algılanan sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişki ve aile, arkadaş ve öğretmenlerden algılanan sosyal destek değişkenlerinin yaşam doyumunu ne derecede yordadığı incelenmiştir. Bu amaçla nicel araştırma desenlerinden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Hatay ili İskenderun ilçesinde lisede, 9., 10., 11. ve 12. sınıfta öğrenimine devam eden 115 öğrenci oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği ile toplanmıştır. Bu kapsamda ailenin dağılma şekline göre öğrencilerin Yaşam Doyumu Ölçeği puan ortalamaları ile Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Aile, Arkadaş, Öğretmen alt ölçek puan ortalamalarını karşılaştırmak için non-parametrik testlerden Kruskall-Wallis H Testi, Yaşam Doyumu Ölçeği puan ortalamaları ile Algılanan Sosyal Destek Ölçeği Aile, Arkadaş, Öğretmen alt ölçek puan ortalamaları arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi Testi, Algılanan Sosyal Destek Ölçeği Aile, Arkadaş, Öğretmen alt ölçek puan ortalamalarının, Yaşam Doyumu Ölçeği puan ortalamalarını ne derece yordadığını belirlemek için ise çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Sonuçlarda ailenin dağılma şekline göre Yaşam Doyumu Ölçeği puan ortalamaları ile Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Aile, Arkadaş ve Öğretmen alt ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, Yaşam Doyumu Ölçeği puan ortalamaları ile Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Aile, Arkadaş ve Öğretmen alt ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki olduğu, Algılanan Sosyal Destek Ölçeği Aile, Arkadaş ve Öğretmen alt ölçek puan ortalamalarının, Yaşam Doyumu Ölçeği puan ortalamalarının %42’sini anlamlı bir şekilde yordadığı bulunmuştur. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde, Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin yalnızca Aile alt ölçeği puan ortalamalarının Yaşam Doyumu Ölçeği puan ortalamalarını yordadığı, Arkadaş ve Öğretmen alt ölçek puan ortalamalarının ise Yaşam Doyumu Ölçeği puan ortalamalarını yordamadığı bulunmuştur.Keywords

Tek ebeveynli ergenler, yaşam doyumu, algılanan sosyal destek.

References