Özet


ZAMAN YÖNETİMİNİN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL GELİŞİM YÖNELİMLERİNİN YORDANMASINA ETKİSİ

Araştırmanın amacı, spor bilimleri fakültesinde öğrenim görmekte olan bireylerin zaman yönetiminin kişisel gelişim yönelimlerine etkisini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında bir kamu üniversitesinin spor bilimleri fakültesinde öğrenim görmekte olan 103’ü (%48.6) kadın, 109’u (%54.4) erkek katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada kişisel bilgi formu ile Zaman Yönetimi Ölçeği ve Kişisel Gelişim Yönelimi-II Ölçeği kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi amacıyla Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı (r) kullanılmıştır. Zaman yönetimi ve kişisel gelişim değişkenleri arasında doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber, betimsel istatistikler ile T-Testinden yararlanılmıştır. Betimsel istatistiklere ait analiz sonuçları dikkate alındığında, katılımcıların zaman yönetimi ve kişisel gelişim yönelimleri düzeyinin ortalamanın üzerinde olduğu ifade edilebilir. Bununla beraber, cinsiyet ile zamanı verimli kullanma değişkenleri zaman yönetimi ve kişisel gelişim yönelimi ile karılaştırıldığında kadın katılımcılar lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Zaman yönetiminin kişisel gelişim yönelimi ile ilişkisinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkinin olduğunu bulunmuştur. Kişisel gelişim yönelimi yüksek olan üniversite öğrencilerinin, kişisel gelişim yönelimi düzeyleri düşük olan öğrencilere göre mesleklerinin gerektirdiği koşulları ile çalışma ortamlarını daha çok keşfetme çabası içinde oldukları ve mesleki kimliklerinin daha çok oturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, araştırma sonucuna göre kişisel gelişim yönelimi özelliğinin %43’ünün zaman yönetimi ile açıklandığı ifade edilebilir.Anahtar Kelimeler

Zaman yönetimi, kişisel gelişim, spor, öğrenci.


Reference