Abstract


SINIFTA DİSİPLİNİ SAĞLAMANIN VE ZAMAN YÖNETİMİNİN OKUMA PERFORMANSINI YORDAMA GÜCÜ: PISA 2018 VERİLERİNİN ANALİZİ

PISA sınavı, öğrenci okuryazarlığını üç farklı alanda ölçmeyi amaçlar; okuma, matematik ve fen. Ayrıca öğretim kalitesi temelinde öğretmen-öğrenci etkileşimi, öğrenme iklimi ve sınıf düzeninin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerin çeşitli özelliklerine odaklanmaktadır. PISA 2018'in ana odak noktası okuma becerisiydi. Ayrıca disiplin ve zaman yönetimi konuları da öğrencilerin akademik performansını etkileyen faktörler olarak PISA 2018'de değerlendirilmiştir. Bu çalışma, ST074 kodlu PISA anketi ile değerlendirilen disiplin ve zaman yönetimi konularının öğrencilerin okuma performanslarına etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, betimsel tarama modelinde tasarlanmıştır. Çalışmanın verileri, veri tabanında veri bulunmayan Lübnan hariç, PISA 2018'de okuma performansı açısından ilk ve son beş ülkeye ait verilerden oluşmaktadır. Çalışmanın sonuçları, sınıfta disiplin ve zaman yönetiminin okuma performansını yordadığını göstermektedir. Ayrıca sınıfta disiplin ve zaman yönetiminin Kosova dışında okuma performansı açısından ilk ve son beş ülke açısından farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Çalışmanın sonuçları ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve buna göre çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Bu anlamda okuma performansı düşük olan ülkelerin eğitim politikalarını sınıf içi disiplin açısından gözden geçirmeleri önerilmektedir. Ayrıca öğretmenlerin okuma derslerinde disiplin ve zaman yönetimi konularını daha ciddiye almaları ve özellikle okuma derslerini titizlikle planlamaları önerilmektedir. Ayrıca, Kosovalı öğrencilerin durumlarının ilgili alan yazındaki çoğu çalışmanın sonuçlarıyla çelişmesinden hareketle, araştırmacıların Kosova örneğini ayrıntılı olarak incelemek için hem nicel hem de nitel çalışmalar yapmaları önerilmektedir.Keywords

Sınıfta disiplin, sınıfta zaman yönetimi, okuma performansı, PISA 2018

References