Özet


AKRAN EĞİTİM PROGRAMININ ERGENLERİN YAŞADIĞI AKRAN BASKISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ergenlik döneminde yoğunlaşan ait olma, kabul görme ve bağlanma gibi sosyal ihtiyaçlar, gençlerin tamamen akran grubunun kontrolünde olmasına neden olabilir. Bu çalışma ile ergenlerde akran baskısına direnme konusunda geliştirilen akran eğitimi programının, ergenlerin akran baskısına direnme becerisi geliştirip geliştirmediklerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmaya Türkiye'de bir ilde lise eğitimine devam edenöğrencilerden 285'si(Kız 147, Erkek 138) deney grubunda, 204'ü (Kız 103, Erkek 101) kontrol grubunda olmak üzere toplam 489 öğrenci katılmıştır. Deney ve kontrol grupları, Kıran (2002) tarafından geliştirilen Ergenler için Akran Baskısı Ölçeği'nden ergenlerin yaşı, cinsiyeti, sosyoekonomik düzeyi, akademik başarısı ve ön test puanları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Ergenler bu özellikler açısından eşitlendikten sonra seçkisiz bir şekilde deney ve kontrol grubuna atanmışlardır. Akran eğitimi; akran öğretimi, etik kurallar, sorumluluklar, etkili iletişim becerileri, akran baskısı, ergenler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkiler, akran baskısına direnme yöntemleri gibi konulardan oluşmaktadır.Eğitimden yararlanan öğrencilerin yaşadıkları akran baskısı üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde veriler normal dağılım gösterdiğinden betimsel istatistikler ve t testi kullanılmıştır.Araştırma sonucunda, akranların uyguladığı akran eğitim programına katılan yani , deney grubunda bulunan ergenlerin yaşadıkları akran baskısı düzeylerini azalttığı görülmüştür. Ayrıca, deney ve kontrol grubuakran eğitim programına katılan ergenlerin yaşadıklarıakran baskısı düzeyleri,akran eğitim programına katılmayanlara ergenlere göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu bulgulara göre akran eğitimi çalışmalarının sosyal becerileri geliştirme ve aile içi iletişimi güçlendirme gibi alanlarda kullanılması önerilmektedir.Anahtar Kelimeler

Akran baskısı, akran eğitim programı, ergenler


Reference