Özet


YANSITICI GÜNLÜKLERİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KULLANIMI: ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Türkçe öğretmeni adaylarının, uzaktan eğitim sürecinde Öğretmenlik Uygulamasına ilişkin görüşlerini yansıtıcı günlüklerle öğrenmeyi amaçlayan bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe eğitimi bölümünde okuyan 14 öğrenciyle yürütülmüştür. Çalışmanın veri toplama aracı araştırmacı tarafından hazırlanan 10 yarı yapılandırılmış görüşme sorularından oluşmuştur. Görüşme sorularına ilişkin 3 Türkçe eğitimi uzmanından görüş alınmış ve sorulara son şekli verilmiştir. Öğrencilere görüşme soruları haftalık olarak verilmiş ve konuyla ilgili görüşlerini günlüklere yazmaları istenmiştir. 10 hafta sonunda öğrencilerden günlükler toplanmış ve elde edilen veriler içerik analiziyle incelenmiş ve kodlamalar yapılmıştır. Öğretmen adaylarından elde edilen verilerden hareketle; teorik bilgilerle uygulamadaki karşılaşılanların örtüştüğüne yönelik olumlu görüşler, teorik bilgilerle uygulamadaki karşılaşılanların örtüşmediğine yönelik olumsuz görüşler, öğrenci profillerine ilişkin olumlu görüşler, öğrenci profillerine ilişkin olumsuz görüşler, öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerine ilişkin görüşler, duyguların kontrol edilebilirliğine ilişkin öğrenci görüşleri, Öğretmenlik Uygulamasının yüz yüze olması gerektiğine ilişkin öğrenci görüşleri, uzaktan eğitimin öğrenci-öğretmen etkileşimini kısıtlılığına ilişkin öğrenci görüşleri, farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanamadığına ilişkin öğrenci görüşleri, uygulama öğretmeninin mesleki gelişimlerine katkısına ilişkin öğrenci görüşleri, akranlarının akademik yeterliliklerine ilişkin öğrenci görüşlerine ilişkin kategoriler oluşturulmuş ve tablolarda sunulmuştur. Çalışmada; öğretmen adaylarının hem kendilerini hem de akranlarını akademik olarak yeterli buldukları, uzaktan eğitim sürecinin farklı yöntem ve teknik kullanımını sınırlandırdığı, öğrenci-öğretmen etkileşimini kısıtladığı, uygulama öğretmenlerinin mesleki anlamda gelişmelerini sağladığı, Öğretmenlik Uygulamasının uzaktan değil yüz yüze olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler

uzaktan eğitim, öğretmenlik uygulaması, günlük, yansıtıcı günlük.


Reference