Özet


ÖZEL OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİK ALGILARI İLE YENİLİK YÖNETİMİ YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

Bu araştırma, 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesi hedefinden hareketle özel okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları ile yenilik yönetimi yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla karma yöntem kullanılarak yapılan bir çalışmadır. Bu araştırma, sıralı açımlayıcı desen olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın nicel kısmının evrenini, 2020-2021 eğitim öğretim yılı İstanbul ili Avcılar ve Kartal ilçelerinde özel okullarda görev yapan 216 yönetici oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alınmayarak evrende yer alan tüm okul yöneticilerine ulaşılmaya çalışılmış olup, bu çalışma 149 yöneticiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nitel verileri ise nicel verilerin toplandığı okullarda görev yapmakta olan 20 okul yöneticisi ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde parametrik istatistiksel analiz teknikleri, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın nicel sonuçlarına göre, bilişim teknolojileri alanında hizmet içi eğitim alan okul yöneticilerinin puan ortalamaları, hizmet içi eğitim almayanlara göre anlamlı seviyede daha yüksektir. Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları ile yenilik yönetimi yeterlikleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde korelasyon tespit edilmiştir. Araştırmanın nicel bulguları ile nitel bulguları arasında benzerlik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, eğitim öğretim sürecinde okul yöneticilerinin eğitim teknolojilerinin kullanımını önemsedikleri ve eğitim teknolojileri konusunda mesleki gelişimleri destekledikleri sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler

Eğitim yönetimi, yönetici, lider, teknoloji, Türkiye Eğitim Vizyonu 2023.


Reference