Abstract


“İLK DÜZEY MÜZİK DUYUMSAMA TESTİ (PRIMARY MEASURES OF MUSIC AUDATIONPMMA)”NİN 48-72 AYLIK TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN UYARLAMA ÇALIŞMASI

Bu araştırmanın amacı; Edwin E. Gordon tarafından geliştirilen (1979) “İlk Düzey Müzik Duyumsama Testi (Primary Measures of Music Audation-PMMA)”nin 48-72 aylık Türk çocukları için uyarlama çalışmasının yapılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili Çankaya ve Mamak merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bağımsız anaokulları/anasınıflarına devam eden 148 çocuk oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında çocuklar ve ebeveynlerin kişisel bilgilerini toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” , çocukların müzikal duyumsamalarını ölçmek amacıyla “İlk Düzey Müzik Duyumsama Testi (Primary Measures of Music Audation-PMMA)” kullanılmıştır. “İlk Düzey Müzik Duyumsama Testi (Primary Measures of Music Audation-PMMA)”nin kapsam geçerliği çalışmaları kapsamında, uzman görüşüne dayalı kapsam geçerlik oranı ve indeksleri hesaplanmıştır. Tüm maddelerin KGO ve KGI değerleri 1 olarak elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği çalışmaları kapsamında madde ayırt edicilik ve madde güçlük değerleri incelenmiştir. Ölçeğin tonal testinin ortalama güçlüğü 0.65, ritim testinin ortalama güçlüğünün 0.63 olduğu saptanmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları kapsamında Spearman Brown ve KR-20 iç tutarlılık katsayıları incelenmiştir. Buna göre KR-20 değerleri tonal test için 0.71, ritim testi için 0.61 ve birleşik toplam test için 0.80 düzeyinde ve güvenilir olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucunda ölçeğin 48-72 aylık Türk çocukları için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

PMMA, duyumsama, müzik, okul öncesi müzik, ilk düzey müzik duyumsama, müzikal yetenek, yetenek testi.

References