Özet


İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KELİME HAZİNELERİ, OKUDUĞUNU ANLAMA VE YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Kelime bilgisi, kişinin hem okuduğunu anlama hem de yazma becerisini etkilemektedir. Bu doğrultuda araştırmacı ve teorisyenler okuma ve yazma becerileri arasında bir ilişki olduğunu kabul etmişler fakat bu ilişkinin bilişsel anlamda birbiriyle ilgisinin olmadığı yönünde bilgiler vermişlerdir. Bazı araştırmacılara göre okuyabilen fakat yazamayan, yazabilen fakat okuyamayan bireylerin varlığı okuma ve yazma becerilerinin ayrılabilirliğini göstermektedir. Fakat her iki becerinin gelişimi için kelime hazinesinin geliştirilmesi yadsınamaz bir gerçektir. Bu doğrultuda kelime hazinesi, okuduğunu anlama ve yazma becerileri arasındaki ilişkileri aynı anda inceleyen bir araştırmanın alanyazındaki boşluğu dolduracağı beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kelime hazineleri, okuduğunu anlama ve yazma becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca kelime hazineleri ve okuduğunu anlama becerilerinin yazma becerilerini, okuduğunu anlama ve yazma becerilerinin kelime hazinelerini, kelime hazineleri ve yazma becerilerinin okuduğunu anlama becerilerini yordama gücünü belirlemektir. Bu araştırma, Afyonkarahisar ilinde bulunan 175 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilip ilişkisel araştırma modelinde tasarlanmıştır. Veri toplama araçları olarak Kelime Hazinesi Testi, Okuduğunu Anlama Testi ve 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Pearson moment çarpımı korelasyon katsayısı analizi tekniği ve çoklu regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre dördüncü sınıf öğrencilerinin kelime hazineleri ve okuduğunu anlama becerilerinin yazma becerileri üzerinde, yazma ve okuduğunu anlama becerilerinin kelime hazineleri üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca kelime hazineleri ve yazma becerilerinin okuduğunu anlama becerileri üzerinde de olumlu ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Kelime hazinesinin ve okuduğunu anlama becerisinin yazma becerisi üzerinde, okuduğunu anlama ve yazma becerilerinin kelime hazinesi üzerinde nasıl bir pozitif etki oluşturduğu ve bu etkinin sebepleri nitel araştırmalarla derinlemesine araştırılarak ortaya konulabilir.Anahtar Kelimeler

Kelime hazinesi, okuduğunu anlama, yazma becerileri


Reference