Özet


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİLOFOBİ DÜZEYLERİ, SOSYAL GÖRÜNÜM KAYGILARI VE SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin sosyal görünüş kaygısı ve kilolu bireylere yönelik tutumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile sosyal görünüş kaygıları, kilolu bireylere yönelik tutumlar ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki farklı değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırmaya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenim gören rastgele seçilmiş 462 öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri Google formları aracılığıyla internet ortamında toplanmıştır. Araştırmada katılımcılara kişisel bilgi formu, "Kilofobi Ölçeği", "Sosyal Görünüm Kaygı Ölçeği" ve "Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği" uygulanmıştır. Veri analizi SPSS paket programı kullanılarak yapılmıştır. Anlamlılık seviyeleri p<0.05'e göre değerlendirildi. Analiz sonucunda öğrencilerin sosyal görünüş kaygı düzeyleri ile yaş, medeni durum ve egzersiz alışkanlıkları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur; öğrencilerin kilofobi düzeyleri ile cinsiyet, yaş, VKİ, medeni durum, bölüm ve kilo tanımı arasında; sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile cinsiyet, yaş, BKİ, medeni durum, bölüm, kilo tanımı ve egzersiz alışkanlıkları arasında (p<0.05). Ayrıca sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile sosyal görünüş kaygısı düzeyi arasında p<0.01 anlamlı düzeyde negatif bir ilişki olduğu belirlendi. Sonuç olarak araştırma grubunu oluşturan üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının orta düzeyde olduğu, sağlıklı yaşam biçimi davranışları arttıkça sosyal görünüş kaygılarının azaldığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Kilofobi, sosyal görünüş kaygısı, sağlıklı yaşam davranışları, üniversite öğrencileri.


Reference