Özet


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE DUYGUSAL ÖZ-FARKINDALIK VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Günümüzde internet birçok alanda insanların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnternet kullanımı birçok yararlı etkilerine rağmen kullanımındaki artış nedeniyle bazı insanlar için problem haline gelebilmektedir. Araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığını etkilediği düşünülen duygusal öz farkındalık ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 262 kadın ve 150 erkek olmak üzere toplam 412 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler İnternet Bağımlılığı Ölçeği, Başa Çıkma Tarzları Ölçeği, A Duygusal Öz Farkındalık Ölçeği-10 ve Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri bağımsız grup t testi, tek yönlü ANOVA, Pearson Korelasyon Analizi ve Hiyerarşik Regresyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, internet bağımlılığı ile duygusal öz farkındalık ve stresle başa çıkma tarzlarının alt boyutlarından kendine güvenli yaklaşım arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunurken, stresle başa çıkma tarzlarının alt boyutlarından çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Hiyerarşik regresyon modeline göre, stresle başa çıkma tarzlarının ve duygusal öz farkındalığın internet bağımlılığının yordayıcıları oldukları belirlenmiştir. Bununla birlikte internet bağımlılığını en büyük ölçüde yordayan değişkenin çaresiz yaklaşım olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer çalışmaların diğer yaş ve eğitim düzeyindeki bireylerle yapılmasının ve kadın/erkek oranının iyileştirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca gelecek çalışmalarda verilerin yüz yüze toplanmasının örneklem yanlılığını ortadan kaldırabileceği ve daha objektif verilere ulaşılmasını sağlayabileceği düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler

Üniversite öğrencileri, internet bağımlılığı, duygusal öz farkındalık, stresle başa çıkma tarzları.


Reference