Özet


COVİD-19’UN İNSAN PSİKOLOJİSİNE ETKİSİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın en temel amacı, dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un insan psikolojisine etkisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada veriler ‘COVID-19 Psikolojik Sıkıntı Ölçeği’ kullanılarak elde edilmiştir. Beşli likert tipi ölçekten alınabilecek ortalama puanlar 1 ile 5 arasında değişmektedir. Toplam 12 sorudan oluşan psikolojik sıkıntı ölçeği korku-kaygı ve şüphe boyutu olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Veriler katılımcılardan Google form aracılığı ile elde edilmiştir. Araştırmaya 316’sı kadın, 459’u erkek olmak üzere toplam 775 kişi katılmıştır. Araştırma verileri SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş olup, ölçeğin Alpha değeri .80 bulunmuştur. Araştırmada ‘cinsiyet, yaş, yerleşim yeri, eğitim durumu, medeni hali, mesleği, gelir düzeyi, kronik hastalığı, COVID-19 olma durumu’ gibi değişkenler ile psikolojik sıkıntı, korku-kaygı ve şüphe boyutları arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların COVİD-19’a ilişkin olarak ortalama düzeyde psikolojik sıkıntı ve şüphe, yüksek düzeyde korku-kaygı yaşadıkları tespit edilmiştir. Çalışmada cinsiyet değişkeni açısından psikolojik sıkıntı, korku – kaygı ve şüphe boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş ve kadınların COVİD-19’dan daha fazla korktuğu tespit edilmiştir. Araştırmanın diğer tüm değişkenlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir. Sonuç olarak araştırmaya katılanlardan COVID-19’un psikolojik etkisinin yüksek düzeyde olmadığı, ancak oldukça fazla korku-kaygı oluşturduğu ve kadınların erkeklere göre daha fazla psikolojik sıkıntı yaşadığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

COVİD-19, psikolojik sıkıntı, korku-kaygı, şüphe


Reference