Özet


TEKNOLOJİK DEĞİŞİMİN PROGRAM VE KATILIMCILAR AÇISINDAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE YANSIMALARI

Bu çalışmada, Sosyal bilgiler öğretimi uzmanı olan akademisyenler, Sosyal bilgiler öğretim programları ve sosyal bilgiler öğretmenleri açısından teknolojik değişim sürecini incelemek amaçlanmıştır. Çalışma nitel desende durum çalışması olarak hazırlanmıştır. Araştırma örneklemini amaçlı örnekleme teknikleri ile seçilen; akademisyen(4), sosyal bilgiler öğretmenleri (20) ve sosyal bilgiler öğretim programları (4) oluşturmaktadır. Araştırma verilerinden zaman odaklı; 2005, 2005-2015, 2015-2017, 2017-2018 ve 2018-2021 şeklindeki 5 temaya ulaşılmıştır. Ulaşılan temalar bağlamında sosyal bilgiler öğretim programları ve öğretmenlerle akademisyenlerin sosyal bilgiler öğretim süreçleri ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarında; 2005 yılı sürecinde öğretim programında teknolojik yansımanın etki ve kapsamı daha geniş olup, uygulama sürecinin nispeten geride kaldığı tespit edilmiştir. 2005-2015 teması kapsamında 2015’e geçiş sürecinde sosyal bilgiler öğretim programında teknolojik yansımanın etki alanının daraldığı, ancak uygulama sürecinde yeni teknolojilerin kullanım sıklığı açsından bir ilerlemenin yaşandığı dikkatleri çekmektedir. 2015-2017 teması incelendiğinde teknolojik vurgunun yansıdığı öğrenme alanı ve kazanım sayısında bir artış gözlenmekle birlikte uygulama sürecine de aynı oranda teknoloji kullanımının yansıdığı sonucu elde edilmiştir. 2017-2018 süreci teması incelendiğinde teknolojik yansımanın hem öğretim programı hem de uygulama açısından bir ilerleme kat ettiği tespit edilmiştir. 2018-2021 temasında ise öğretim programı boyutunda bir değişme yaşanmamıştır. Ancak uyulama sürecinde yeni teknolojilerin daha yoğun bir şekilde derslerde kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bulguları temel alındığında eğitim teknolojilerinin çok hızlı değişmesinden ötürü sosyal bilgiler öğretim programının daha kısa aralıklarla güncellenmesi ve öğretmenlerin teknolojik yetkinliklerinin sürekli olarak güncel tutulması önerilmektedir.Anahtar Kelimeler

Teknolojik Değişim, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, Akademisyen, Öğretmen


Reference