Özet


ZİHİN HARİTASI KULLANIMININ MESLEK YÜKSEK OKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Bu araştırmada “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” dersinde kullanılan zihin haritası tekniğinin üniversite öğrencilerinin akademik başarısı üzerindeki etkisini ve sürece ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nicel ve nitel veri toplama tekniklerinin bir arada kullanıldığı karma yöntem desenlerinden açımlayıcı sıralı desen tercih edilmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda yarı deneysel desen modellerinden biri olan eşitlenmemiş kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise olgubilim kullanılmıştır. Kolay örnekleme yöntemine göre belirlenen araştırmanın çalışma grubunu 2018-2029 eğitim öğretim yılında Kayseri Üniversitesi Hüseyin Şahin MYO Çocuk Gelişimi programı 1. sınıfta öğrenim gören 65 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 33’ü deney grubunda ve 32’si ise kontrol grubunda yer almaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri dersinde öğrenciler ile 8 haftalık süreç boyunca zihin haritası tekniği ile uygulamalar yapılmıştır. Uygulama öncesinde ve sonrasında öğrencilere araştırmacılar tarafından hazırlanan başarı testi uygulanmıştır. 16 sorudan oluşan başarı testinin KR-20 güvenirlik katsayısı 0.70 olarak hesaplanmıştır. Uygulama sonrasında ise 15 öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın nicel verilerinin analizinde Shapiro-Wilk normallik testi, bağımlı gruplar t-testi, Wilcoxon işaretli sıralar testi ve MWU testi kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verilerinin analizinde ise betimsel çözümleme yapılmıştır. Araştırma sonucunda zihin haritası tekniğinin kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri dersi akademik başarılarının geleneksel uygulamaların kullanıldığı kontrol grubu öğrencilerine göre daha yüksek çıktığı belirlenmiştir. Öğrencilerin zihin haritası uygulamalarına ilişkin olumlu ve olumsuz görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca bu uygulamaların derse bilişsel ve duyuşsal etkilerine ve zihin haritalamada karşılaştıkları sorunlara ilişkin öğrencilerin görüş belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler

Zihin haritası tekniği, bilgi ve iletişim teknolojileri dersi, karma yöntem, yarı deneysel desen


Reference