Özet


AÇIK UÇLU SORULARIN ÖĞRETMEN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ANALİZ

Bu araştırmada coğrafya öğretmenlerinin açık uçlu sorular konusundaki görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada çalışma grubunu 2020-2021 öğretim yılında Ankara İli’nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan 12 coğrafya öğretmeni oluşturmuştur. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; açık uçlu soruların tanımı ve tasnifi konusunda bir belirsizlik ve karmaşa yaşandığı anlaşılmıştır. Katılımcıların çoğunun açık uçlu soruları geleneksel ölçme araçlarından biri olan ve literatürde “klasik soru” veya “yazılı sınavlar” olarak ifade edilen sorular olarak algıladıkları anlaşılmıştır. Katılımcıların açık uçlu soruların avantajları ve dezavantajları konusunda literatürle uyumlu görüşlere sahip oldukları buna karşın literatürde sıklıkla ifade edilen bazı avantaj ve dezavantajların katılımcılar tarafından hiç dile getirilmediği anlaşılmıştır. Bununla beraber literatürde ifade edilmeyen bazı avantaj ve dezavantajların ise katılımcılar tarafından dile getirildiği tespit edilmiştir. Tüm katılımcıların coğrafyanın açık uçlu soruları kullanmak için elverişli bir ders olduğuna inandıkları ve bu soruları aktif bir şekilde kullandıkları anlaşılmıştır. Tüm katılımcıların açık uçlu soruların beceri ve değer eğitiminde kullanılabileceğini düşündükleri buna karşın görece daha düşük mesleki kıdemi olan katılımcıların konuda daha bilgili ve hazırlıklı oldukları görülmüştür. Elde edilen sonuçlardan hareketle; açık uçlu soruların tanımlanması ve tasnifi konusunda hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi, doğru yapılandırılmış açık uçlu soru örneklerinin ders kitaplarında yer alması, bu konuda üretilecek örnek soruların dijital platformlar başta olmak üzere öğretmenlerin erişimine açılması gerektiği gibi önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler

Açık uçlu sorular, ölçme, değerlendirme, coğrafya eğitimi, coğrafya


Reference