Özet


EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN PANDEMİDE ASENKRON UZAKTAN EĞİTİMİN ETKİLİLİĞİ

Bu çalışma, yükseköğretim öğrencilerinin görüşlerine ve memnuniyet düzeylerine göre pandemi sürecinde uzaktan eğitimin etkinliğini karma bir metodoloji ile değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma eş zamanlı dönüşümsel karma araştırma deseni çerçevesinde tasarlanmış, geçerlik güvenirliği artırmak için, hem nicel hem de nitel bakış açılarını birleştiren karma bir model izlenmiştir. Nicel veriler, Türkiye'de Akdeniz bölgesinde yer alan bir üniversitede, 625 yükseköğretim öğrencisinin katılımıyla öğretimsel memnuniyet anketi kullanılarak; nitel veriler ise, 34 öğrencinin katılımıyla uzaktan eğitimin etkinliğine ilişkin açık uçlu sorular kullanılarak toplanmıştır. Ölçeğin ilk bölümünde demografik bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde, 5'li Likert tipinde 34 soru maddesi bulunmaktadır. Nitel kısmında ise, farklı görüşlerin de ifade edilebilmesini sağlamak amacıyla, iki açık uçlu soru ifadesine yer verilmiştir. Normal dağılım gösteren nicel veriler, istatistiksel programlar kullanılarak, nitel veriler ise katılımcı görüşlerinin betimlenmesi için içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, uzaktan eğitim uygulamalarında kullanılan cihaz türüne göre mobil cihaz kullanan katılımcı öğrencilerin, bilgisayar kullanan öğrencilere göre, daha memnun olduklarını göstermektedir. Aylık gelir durumuna ilişkin sonuçlar, yüksek gelir grubundaki öğrencilerin, düşük gelirli öğrencilere göre, daha az memnuniyet düzeyine sahip olduklarını göstermiştir. Ayrıca çalışma sonuçları, pandemi dönemindeki asenkron uzaktan eğitim uygulamalarının bazı avantajları olmakla birlikte, yükseköğretimde eğitim kalitesini etkileyecek ve öğrenciler arasında dijital eşitsizliğe neden olabilecek türde potansiyel bazı dezavantajlarının da olduğunu ortaya koymaktadır.Anahtar Kelimeler

Asenkron eğitim, uzaktan eğitim, Covid-19 pandemisi, yükseköğretim öğrencileri


Reference