Özet


ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Uzaktan eğitim süreçlerinde aktif rol alan öğretim elemanlarının uzaktan eğitime yönelik tutumları nitelikli uygulamaların geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda araştırmanın amacını öğretim elemanlarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçeğin geliştirilmesi oluşturmaktadır. Madde havuzu oluşturma, uzman görüşü alma, ön ve esas denemenin yapılması, faktör analizi ve güvenirlik-kararlılığın belirlenmesi aşamalarının uygulandığı ölçek geliştirme sürecinde ölçek maddeleri 839 öğretim elemanına uygulanmıştır. Madde analizi ve faktör analizi yapılarak ölçeğin güvenirlik ve geçerlik hesaplamaları yapılmıştır. Bu kapsamda yirmi madde ve üç faktörden oluşan Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği (UEYTÖ) geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin toplam varyansın %47.13’ünü açıkladığı görülmektedir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha değeri ise .84 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, uzaktan eğitime yönelik tutum ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğunu ve yükseköğretimdeki öğretim elemanlarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarını belirlemede kullanılabileceğini göstermektedir.Anahtar Kelimeler

Uzaktan eğitim, tutum ölçeği, öğretim elemanları, geçerlik ve güvenirlik.


Reference