ÖzetBireylerin su ve su ile ilgili konuları daha kapsamlı bir şekilde anlayabilmeleri için su okuryazarı olmaları beklenmektedir. Su okuryazarlığı literatürde çeşitli şekillerde tanımlansa da henüz tam olarak tanımlanamayan bakir bir alandır. Su eğitimi konusunda önemli çalışmaları bulunan ProjectWET Vakfı, su okuryazarlığı konusunda eyleme dayalı faaliyetler geliştirmekte ve su okuryazarlığını yedi ilke ile anlatmaktadır. Bu çalışmada, bu ilkeler ışığında farklı etkinlikler kullanılarak su okuryazarı öğretmenlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma su okuryazarlığının gelişimini nitel bir yaklaşımla ortaya koymaya çalışan bir özel durum çalışmasıdır. Araştırmaya farklı uzmanlıklara sahip 25 öğretmen katılmıştır. Öğretmenler 7 günlük bir proje eğitimine dahil edilmiştir. Bu çalışmada, öğretmenlere suyun tanımı, su rezervleri, su kullanıcıları, su tasarrufu, suyun önemi, temel özellikleri gibi suyla ilgili farklı konulara ilişkin açık uçlu sorulardan oluşan bir form ve kelime ilişkilendirme testi ön ve son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, her iki testte de maksimum su tutan rezerv okyanuslar olarak ifade edilmiştir. Buna ek olarak, nehirler kolay erişilebilir ve maksimum içme suyu içeren su rezervleri olarak belirtilmiştir. Öğretmenler suyu çoğunlukla bir oksijen ve iki hidrojen atomundan oluşan bir madde olarak tanımlamışlar ve genel olarak suyun yaşamsal faaliyetlerde önemli bir rolü olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında diğer sorularla ilgili veriler ayrıntılı olarak sunulmuştur. Sonuç olarak, öğretmenler, kültürel yapılar içinde var olan su kaynakları dışında, altı ilke bağlamında su okuryazarı olarak değerlendirilebilir. Çalışma sonuçlarına dayalı olarak su okuryazarlığı ilkesi ile ilgili etkinliklerin arttırılması ve su okuryazarlığı konusunda farklı düzeylerde daha fazla proje yapılması gibi önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler

Su, su eğitimi, su okuryazarlığı, ProjectWet


Reference