Özet


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTSEL OYUNLARA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Oyun; yaparak yaşayarak öğretimi esas aldığı, özelliklede çocuklarda gönüllülük esasına dayandığı için eğitim öğretim süreçlerinin yürütülmesinde kullanılan önemli bir araçtır. Planlı ve programlı bir şekilde uygulanan oyun etkinliklerini eğitsel oyun olarak tanımlanmaktadır. Çocukların gelişim süreçleri düşünüldüğünde eğitsel oyunların gerek fiziksel gelişimlerinde gerekse de zihinsel gelişimlerinde faydalı olduğu bilinmektedir. Öğrenme öğretme süreçlerinin planlanmasında öğretmenler tarafından etkin olarak kullanılabilecek uygulamalardan birisi de eğitsel oyundur. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyunlara yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmaya Kırşehir'de görev yapan sınıf öğretmenleri gönüllük esasına göre katılmışlardır. Bu araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama sürecinde ''Kişisel Bilgiler Formu'' ve ''Eğitsel Oyunlara Yönelik Tutum Ölçeği'' kullanılmıştır. Araştırma verilerinin test edilmesinde 0.05 anlam düzeyi alınmıştır. Verilerin analizinde alt probleme ilişkin maddeler gruplandırılarak, frekans (f), yüzde (%), ağırlıklı ortalama (X̅) ve standart sapma (SS) gibi betimsel istatistiklerle birlikte bağımsız t-testi ve ANOVA teknikleri kullanılmıştır. Tukey testi ile anlamlı farklılığın kaynağı belirlenmiştir. ANOVA sonuçlarında anlamlı farklılığın etki büyüklüğünü hesaplamak için eta-kare (η2) korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyunlara ilişkin tutumlarının genel olarak olumlu olduğunu göstermektedir. Bununa birlikte cinsiyetin, görev yapılan okul konumunun ve eğitim durumlarının sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyunlara ilişkin tutumları üzerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı ancak hizmet yıllarının sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyunlara ilişkin tutumlarının üzerinde anlamlı farklılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler

Sınıf öğretmeni, oyun, eğitsel oyun, tutum


Reference