Özet


BEDENSEL ENGELLİ SPORCULARIN KORONAVİRÜSE YAKALANMA KAYGILARININ İNCELENMESİ

Araştırmanın amacı, bedensel engelli sporcuların yeni tip koronavirüse yakalanma kaygılarının incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2019-2020 sezonunda Türkiye Bedensel Engelliler spor Federasyonu bünyesinde elit seviyede spor yapan bedensel engelli sporcular oluşturmaktadır. Örneklemini ise atletizm, boccia, taekwondo, ts basketbol, yüzme, okçuluk, curling, ampute futbol, ts tenis branşlarındaki sporculardan rastgele seçim metoduyla seçilmiş 47 kadın, 145 erkek olmak üzere toplam 192 sporcudan oluşmaktadır. Katılımcılara 14 maddeden oluşan ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’ ve Tekkurşun Demir ve ark., (2020a) tarafından Türkçeye uyarlanan “Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19)’a Yakalanma Kaygısı Ölçeği (SYTKYKÖ)’’uygulanmıştır. İstatistiksel işlem olarak verilerin normal dağılıp dağılmadığını test etmek amacı ile Kolmogorov–Smirnov testi uygulanmış ve verilerin normal dağılım göstermesi sonucunda T-testi ve ANOVA analizlerinden faydalanılmıştır. Araştırmanın genel bulgularında bedensel engelli sporcuların, cinsiyet, yaş (sosyalleşme kaygısı alt boyutu), eğitim durumu (sosyalleşme kaygısı alt boyutu ve toplam puan), engel durumu, engel derecesi, spor branşı, spor yapma yılı (sosyalleşme kaygısı alt boyutu), kronik hastalık durumu, antrenman yapıp-yapmama durumu, haftalık antrenman süresi (sosyalleşme kaygısı alt boyutu) ve ailenizde veya arkadaşlarınızda Covid-19'a yakalanma etkisi durumlarında sporcuların yeni tip koronavirüse yakalanma kaygıları değişkenlerinde anlamlı farklılıklar tespit edilirken, yaş (bireysel kaygısı alt boyutu ve toplam puan), eğitim durumu (bireysel kaygısı alt boyutu), ailenizin maddi durumu, milli sporcu olma durumu, spor yapma yılı (bireysel kaygısı alt boyutu ve toplam puan), haftalık antrenman süresi  (bireysel kaygısı alt boyutu ve toplam puan) ve Covid-19 süreci sizi etkiledi mi durumu değişkenlerinde sporcuların yeni tip koronavirüse yakalanma kaygılarında anlamlı farklılıklar tespit edilememiştir. Sonuç olarak, tüm dünyayı etkileyen, koronavirüs salgınının araştırmaya katılan farklı engel derecelerine sahip olan bedensel engelli sporcularını da olumsuz yönde etkilediği ve kaygı düzeylerinin yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, Bedensel engelliler ile çalışan antrenörlerin sporcularının performans düzeylerini artıra bilmeleri adına sporcularının kaygı seviyelerini minimum seviyeye indirebilmek ve antrenman programlarında gerekli düzenlemeleri yapmaları önerilmektedir.Anahtar Kelimeler

Koronavirüs, COVİD-19, kaygı, bedensel engelli, spor


Reference